Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Komisja Dydaktyczna IAUW

KOMISJA DYDAKTYCZNA IAUW

Aktualny skład Komisji Dydaktycznej IAUW (kadencja 2016-2020)


tutaj


Protokół zebrania Komisji Dydaktycznej w dniu 18.12.2018


1. Wnioski o dostosowanie programu studiów od roku akademickiego 2019/2020


2. Wnioski o utworzenie nowego kierunku studiów od roku akademickiego 2019/2020


3. List przewodni Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, Prof. UW


Nowy program studiów wraz z listem do Pracowników z dnia 28.11.2018


Protokół Spotkanie otwarte KD IAUW w spr. projektu nowego programu studiów, dn. 20.11.2018


Protokół Spotkanie otwarte KD IAUW w spr. projektu nowego programu studiów, dn. 23.10.2018


Korespondencja dot. konsultacji w spr. nowego programu studiów


Odpowiedź KD IAUW na list grupy pracowników IAUW w spr. nowego programu studiówProtokół Spotkanie KD IAUW, w tym dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW dn. 14.03.2018


Program i protokół zebrania KD IAUW, w tym dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW dn. 29.01.2018


PROTOKÓŁ ze spotkania KD IAUW z Pracownikami IAUW w sprawie projektu nowego programu studiów


Program zebrania KD IAUW dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW w dniu 8.01.2018


Regulamin Komisji Dydaktycznej IAUW (przyjęty na RN 10.01.2018)


Karta oceny studenckich ćwiczeń POWIERZCHNIOWYCH (przyjęta na RN 10.01.18)


Karta oceny studenckich ćwiczeń terenowych WYKOPALISKOWYCH (przyjęta na RN 10.01.18)


Wniosek o ustanowienie minimum czasowego pozwalającego na zaliczenie praktyk wykopaliskowych (przyjęta na RN 10.01.18)


List w sprawie przeglądu programu studiów z dnia 20.11.2017 roku


PROCEDURA ANKIETOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych 

........................................................................................................................ Wyciąg z Uchwały RW nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. o Zasadach i procedurach kontroli jakości procesu dydaktycznego, wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Historycznego 27.02.2013 r.


Uchwały Wydziały Historycznego UW dotyczące jakości kształcenia i zasad studiowania na WHUW


Zasady i procedury zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym UW


Procedura ankietowania zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych


Procedura ewaluacji toku studiów


Procedura przeprowadzania zmian w programach i planach studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych


Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego


DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA, Z KTÓRYCH WYNIKA POTRZEBA ZMIAN PROGRAMOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH I LATACH STUDIÓW (dokumenty przegłosowane przez Naukową Radę IAUW dnia 22.marca 2017 r.)


Korespondencja dot. wykładu z grupy NAUK SPOŁECZNYCH


Korespondencja dot. zmian programu kształcenia na II etapie studiów


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian programu kształcenia


Zarządzenie nr 4 Rektora UW w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia


ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów


ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów


ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS


ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie zajęć z wychowania fizycznego


DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ DYDAKTYCZNĄ IAUW WPROWADZAJĄCE ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI REKTORA UW (materiały na Radę Naukową Instytutu Archeologii UW, w dniu 22.03.2017 r.)


OG-UN Nauki społeczne


Absolutorium


Zmiany w punktacji ECTS


Definicja seminarium


Technologie komunikacyjne i informacyjne


WF


Zakres działania i obowiązki Komisji


Ważne dokumenty

Przydatne linki:

http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=282&id_kat=40

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę