Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Studia i Materiały do Badań...

"Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu"...

... jest to rocznik recenzowany zewnętrznie (peer-reviewed), wydawany od 2011 roku przez Instytut Archeologii UW (ISSN: 2084-4042). Adresowany jest głównie do archeologów polskich i wschodnioeuropejskich.

 

Ma on na celu prezentację artykułów syntetycznych oraz materiałów z badań wykopaliskowych (m.in. ratowniczych i inwestorskich), realizowanych na obszarze Mazowsza i Podlasia i związanych z wymienionym w tytule okresem (tj. od kultur wstęgowych po kulturę trzciniecką włącznie). Dla ukazania szerokiego spektrum odniesień do pradziejowych zjawisk ze wskazanego obszaru i okresu, publikowane są również zagadnienia dotyczące pośrednio zakresu chorologicznego czasopisma.

 

Artykuły publikowane są w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest użycie języka rosyjskiego (ze streszczeniem w jęz. angielskim).

 

Cyfrowa wersja rocznika i zasady jej wykorzystania

Pierwotną wersją rocznika Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu jest wersja papierowa, przy czym każdy tom dostępny będzie również bez ograniczeń (Open Access) w wersji cyfrowej. Każdy zawarty w nim artykuł udostępniany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY) i moze być wykorzystywany do celów naukowych i dydaktycznych pod warunkiem podania autora i źródła publikacji.

Szczegółowe warunki licencji dostępne są pod adresem:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

 


WERSJA CYFROWA


- Tom I


- Tom II


- Tom III


- Tom IV


- Tom V


- Tom VI


- Tom VII


Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Zakładu Archeologii Pradziejowej I.A.UW:

 

prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski 

(e-mail: rfmazurowski@uw.edu.pl)

dr Dariusz Manasterski 

(e-mail: dmanasterski@uw.edu.pl)

dr Katarzyna Januszek 

(e-mail: katarzyna.januszek@uw.edu.pl)

 

Sekretarzem redakcji jest dr Marcin Białowarczuk 

(e-mail: m.bialowarczuk@uw.edu.pl)

 

Zapraszamy do współpracy 

 

Wskazówki dla autorów

 

Artykuły składane do publikacji w roczniku „Studia i materiały do badań…” winny być pisane w języku polskim, a w uzasadnionych przypadkach w języku rosyjskim;

 

Każdy tekst powinien zawierać:

- do 8 słów kluczowych oraz streszczenie (do 10% objętości tekstu) w języku polskim i angielskim; podpisy ilustracji i tabel obok wersji polskiej powinny być także zapisane w  wersji angielskiej.

-  imię i nazwisko autora/autorów (na stronie tytułowej) oraz afiliację autora/autorów, adres korespondencyjny i adres e-mail (umieszczone przed streszczeniem).

Artykuły będą przyjmowane w wersji elektronicznej, zapisane w formatach: doc., docx. (pliki tekstowe – treść artykułu z przypisami, bibliografią i streszczeniem; podpisy do ilustracji i tabel) oraz tif. (pliki graficzne – ilustracje, wykresy itp. bez opisów);

- tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza (bez formatowania i wyróżnień); dopuszczalne jest zastosowanie kursywy;

- strony winny być nienumerowane, a tekst bez list numerowanych automatycznie (z wyjątkiem przypisów);

- pliki graficzne (ryciny, tablice) powinny być utworzone w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi; każda ilustracja (preferowane czarno-białe) powinna być zapisana w osobnym pliku graficznym; maksymalne pole rycin pełnowymiarowych wynosi 17x23 cm;

Odnośniki do literatury powinny być wzorowane na harvardzkim systemie cytowania; pełne wyjaśnienie na stronie:

 www.bournemouth.ac.uk/library/how-to/citing-refs-harvard.html

 

np.:

- literatura cytowana w tekście: (Makarowicz  2010, s. 50)

Zestawienie bibliograficzne na końcu artykułu w układzie alfabetyczno-chronologicznym, wg nazwisk autorów i dat publikacji, np.:

KEMPISTY, E., 1973. Kultura ceramiki „grzebykowo-dołkowej” na Mazowszu i Podlasiu.   

   Wiadomości  Archeologiczne, XXXVIII, 3-75. 

MAKAROWICZ, P., 2010. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza wschodu i zachodu Europy. Poznań.

 

Zasady transliteracji zapisów w języku rosyjskim wg zasad zawartych w:  Polański, E., ed. 1997.Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa. 

 

Procedura recenzowania artykułów

 

Nadesłane do publikacji prace podlegają ocenie przez Redakcję, a następnie przesyłane są do wybranych recenzentów zewnętrznych (lista recenzentów znajduje się na drugiej stronie każdego tomu). W celu uniknięcia konfliktu interesów artykuły nie są przekazywane recenzentom z tej samej jednostki/instytucji, z którą związany jest autor/autorzy. Dlatego też każdy autor powinien zamieścić informację o afiliacji.

Autor informowany jest o wyniku recenzji i zatwierdzeniu artykułu do publikacji. Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu podejmuje Redakcja biorąc pod uwagę konkluzje recenzenta.

 

Informacje dotyczące własności prawnej publikowanych treści

 

Zgodnie z celem i założeniami pisma, z chwilą dostarczenia Utworu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

a)  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c)   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Szczegółowe informacje dotyczace zasad i sposobów wykorzystania publikowanych artykułów oraz zobowiazań wydawcy zostały określone w pisemnej umowie zawieranej z każdym z autorów.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę