Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Regulamin

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Spis treści
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
· Dział I. Przepisy ogólne
· Dział II. Organy Samorządu i przedstawiciele Samorządu w innych organach
o Rozdział 1. Przepisy ogólne
o Rozdział 2. Mandat członków organów Samorządu i przedstawicieli Samorządu w innych organach
o Rozdział 3. Uchwały organów Samorządu
· Dział III. Organy Samorządu na szczeblu Uniwersytetu
o Rozdział 1. Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
o Rozdział 2. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
§ Oddział 1. Skład, powoływanie Zarządu i odwoływanie członków Zarządu
§ Oddział 2. Zarząd Tymczasowy
§ Oddział 3. Kompetencje Zarządu i jego funkcjonowanie
o Rozdział 3. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
· Dział IV. Senatorowie studenccy
· Dział V. Finanse Samorządu na szczeblu Uniwersytetu
· Dział VI. Organy Samorządu na szczeblu jednostki
o Rozdział 1. Przepisy ogólne
o Rozdział 2. Walne Zebranie Studentów jednostki
o Rozdział 3. Zarząd Samorządu Studentów jednostki
· Dział VII. Rada Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego
· Dział VIII. Dostęp do informacji o samorządności studenckiej
· Dział IX. Uchwalanie Regulaminu i jego zmian. Wykładnia przepisów Regulaminu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
· Dział X. Przepisy przejściowe i końcowe
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
· Rozdział 1. Przepisy ogólne
· Rozdział 2. Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
· Rozdział 3. Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jednostki
· Rozdział 4. Liczba mandatów
· Rozdział 5. Terminy wyborów
· Rozdział 6. Procedura wyborcza
· Rozdział 7. Ważność wyborów
· Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwalony na posiedzeniu Parlamentu Studentów UW w dniu 12 stycznia 2004 r.
(załącznik do uchwały nr 12 Parlamentu Studentów UW z dnia 12 stycznia 2004 r.)
ze zmianami wprowadzonymi w dniu 16 lutego 2004 r.
(załącznik do uchwały nr 18 Parlamentu Studentów UW z dnia 16 lutego 2004 r.)
Tekst jednolity
Dział I. Przepisy ogólne
§1
1.
Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Uniwersytetem, tworzą Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Samorządem.
2.
Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
§2
Załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jego integralną częścią jest Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej Ordynacją.
§3
1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o jednostce, należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Uniwersytetu wymienioną we właściwej uchwale Senatu Uniwersytetu, regulującej zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów jako jednostka prowadząca lub organizująca studia.
2.
Przez jednostkę należy rozumieć także co najmniej dwie jednostki organizacyjne Uniwersytetu w ramach tego samego wydziału, spełniające wymagania określone w ust. 1, o ile Samorządy tych jednostek zdecydowały się na połączenie na mocy uchwał organów uchwałodawczych Samorządów jednostek, o których mowa w §71 ust. 1. Odłączenie się Samorządu jednej z tych jednostek następuje na mocy uchwały zebrania studentów tej jednostki, do którego stosuje się odpowiednio przepisy §22, §72 i §74.
3.
Uchwały, o których mowa w ust. 2, wchodzą w życie w następnym roku akademickim z dniem upływu kadencji organów Samorządu jednostki, o których mowa w §13 ust. 3 pkt. 3.
4.
Jeżeli nazwa jednostki, wynikająca z przepisów niniejszego paragrafu, jest myląca lub nie jest jednoznacznie określona, Komisja Prawno-Regulaminowa Parlamentu określa obowiązującą nazwę jednostki.
§4
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o studencie jednostki, należy przez to rozumieć studenta studiującego w ramach studiów wymienionych jako studia prowadzone lub organizowane przez jednostkę we właściwej uchwale Senatu Uniwersytetu, regulującej zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów.
§5
1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o organie Samorządu, należy przez to rozumieć:
1)
Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Parlamentem,
2)
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Zarządem,
3)
Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną dalej Komisją Rewizyjną,
4)
Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną dalej UKW SS,
5)
organy Samorządów jednostek,
6)
Rady Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej Radami Mieszkańców.
2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o organach Samorządu na szczeblu Uniwersytetu, należy przez to rozumieć organy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4.
3.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o składzie Zarządu, należy przez to rozumieć członków Zarządu, z wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu.
§6
1.
Jeżeli w niniejszym Regulaminie początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
2.
Przy obliczaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wyłącznie dni zajęć dydaktycznych, określanych w zarządzeniach Rektora.
3.
Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada na sobotę lub niedzielę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień zajęć dydaktycznych.
4.
Terminy określone w niniejszym Regulaminie w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
§7
Liczba studentów jednostki jest określana na podstawie danych, którymi dysponuje Biuro Spraw Studenckich Uniwersytetu w dniu 1 lutego poprzedniego roku akademickiego.
Dział II. Organy Samorządu i przedstawiciele Samorządu w innych organach
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§8
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1)
obrona praw studentów,
2)
popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
3)
ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
4)
uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Uniwersytetu w zakresie i na zasadach określonych Ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Warszawskiego oraz innymi przepisami,
5)
współdecydowanie z władzami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz nagród za wyniki w nauce i opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
6)
opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu,
7)
wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Uniwersytetu,
8)
wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.
§9
Samorząd uczestniczy w realizacji zadań Uniwersytetu.
§10
1.
Samorząd działa przez swoje organy oraz przedstawicieli Samorządu w innych organach, wyłanianych w drodze wyborów.
2.
Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów.
3.
Organy Samorządu nie podlegają żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządu studenckiego.
4.
Organy Samorządu mogą, w celu realizacji swoich zadań, powoływać pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje. Ich pełnomocnictwa wygasają nie później niż z końcem kadencji organu powołującego albo nie później niż z wygaśnięciem mandatu wszystkich członków tego organu.
§11
Członkowie organów Samorządu oraz przedstawiciele Samorządu w innych organach pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za ich pełnienie wynagrodzenia.
§12
Z biura Zarządu, w zakresie swojej działalności, mają prawo korzystać w szczególności Prezydium Parlamentu, Komisja Rewizyjna, UKW SS.
Rozdział 2. Mandat członków organów Samorządu i przedstawicieli Samorządu w innych organach
§13
1.
Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli Samorządu w innych organach odbywają się co roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Ich kadencja trwa do wyboru odpowiednich organów i przedstawicieli nowej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
2.
Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej odbywają się co dwa lata.
3.
Kadencja organów Samorządu oraz przedstawicieli Samorządu w innych organach, o których mowa w ust. 1, kończy się, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, nie później niż:
1)
28 lutego przypadającego na następną kadencję Parlamentu – w przypadku organów powoływanych i przedstawicieli wybieranych przez Parlament,
2)
31 grudnia przypadającego na następną kadencję Parlamentu – w przypadku składu Zarządu,
3)
28 lutego przypadającego na następny rok akademicki – w przypadku organów powoływanych i przedstawicieli wybieranych przez organ uchwałodawczy Samorządu jednostki, o którym mowa w §71 ust. 1, oraz w przypadku Rad Mieszkańców,
4)
31 maja przypadającego na następny rok kalendarzowy – w przypadku Komisji Wyborczych Samorządu Studentów jednostek.
4.
Postanowienia ust. 3 pkt. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku kadencji Komisji Rewizyjnej.
5.
Postanowienia ust. 3 pkt. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku kadencji Przewodniczącego Zarządu.
§14
1.
Czynne prawo wyborcze ma każdy student Uniwersytetu.
2.
Bierne prawo wyborcze ma każdy student Uniwersytetu, który wyraził zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem studenta:
1)
zawieszonego w korzystaniu z praw studenta w całości lub części na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu,
2)
pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub odbywającego karę pozbawienia wolności.
§15
1.
W przypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej bezwzględnej większości głosów (więcej niż połowa głosów ważnych) w pierwszej turze głosowania, następną turę głosowania przeprowadza się z udziałem kandydatów o największej liczbie głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani w poprzedniej turze, w liczbie o jeden przewyższającej liczbę nieobsadzonych miejsc.
2.
W przypadku niespełnienia wymogu większości bezwzględnej w drugiej turze przeprowadza się trzecią turę głosowania z możliwością zgłaszania nowych kandydatów. W trzeciej turze wymóg większości bezwzględnej nie obowiązuje.
3.
W przypadku uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów przez większą liczbę kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
4.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów uprawniającą do otrzymania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, przeprowadza się dodatkową turę głosowania z ich udziałem.
§16
1.
Działania organu Samorządu są prawomocne, jeśli dokonano wyboru ponad połowy jego regulaminowego składu.
2.
Zmniejszenie się liczby członków organu Samorządu do liczby mniejszej niż określona w ust. 1 skutkuje, jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, zawieszeniem możliwości podejmowania przez organ decyzji i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
§17
1.
Można być członkiem tylko jednego z organów: Prezydium Parlamentu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, UKW SS.
2.
Można być członkiem tylko jednego z organów: Komisji Rewizyjnej, UKW SS, Zarządu Tymczasowego.
3.
Można być członkiem tylko jednego z organów: Komisji Rewizyjnej, UKW SS, Parlamentu.
4.
Zakaz łączenia funkcji w dwóch lub większej liczbie organów nie stanowi przeszkody dla kandydowania do danego organu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Wybór do danego organu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wcześniej posiadanego mandatu.
§18
1.
Mandat członka organu Samorządu lub przedstawiciela Samorządu w innym organie wygasa w przypadku:
1)
pisemnego zrzeczenia się mandatu,
2)
ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów,
3)
zawieszenia w korzystaniu z praw studenta w całości lub części na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu,
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych lub karę pozbawienia wolności,
5)
odwołania.
2.
Postanowień ust. 1 pkt. 5 nie stosuje się do mandatu posłów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
§19
1.
Odwołanie może nastąpić w przypadku:
1)
niewykonywania bez usprawiedliwionych powodów obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu przez co najmniej jeden miesiąc,
2)
trwałej utraty zdrowia, uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu,
3)
prowadzenia w Uniwersytecie lub poza nim działalności, która w jaskrawy sposób narusza interes Uniwersytetu lub Samorządu,
4)
rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
5)
wypełniania obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu w sposób naruszający interes Uniwersytetu lub Samorządu.
2.
Odwołanie wymaga pisemnego, uzasadnionego wniosku co najmniej jednej piątej członków organu, który dokonał wyboru. Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu może wystąpić także Przewodniczący Zarządu.
3.
Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów, w takim samym trybie, w jakim nastąpił wybór, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§20
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu lub przedstawiciela Samorządu w innym organie przeprowadza się wybory uzupełniające, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Rozdział 3. Uchwały organów Samorządu
§21
1.
Uchwały organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 2-4, zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków organu, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący ma przewodniczący organu.
2.
Uchwały organów Samorządów jednostek oraz Rad Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków organu, o ile niniejszy Regulamin, regulamin Samorządu jednostki lub Regulamin Rad Mieszkańców nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący ma przewodniczący organu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do organów uchwałodawczych jednostek, o których mowa w §71 ust. 1.
4.
W głosowaniu, w którym wymagana jest większość bezwzględna, liczona jest ona od ogółu głosów ważnych.
§22
1.
W biurze Zarządu są przechowywane i archiwizowane przez co najmniej 10 lat:
1)
uchwały, protokoły z posiedzeń i protokoły z wyborów do organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu,
2)
protokoły z wyborów do organów Samorządów jednostek i Rad Mieszkańców,
3)
kopie uchwał organów Samorządów jednostek, o których mowa w §71 ust. 1 i 3.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w dziale VIII („Dostęp do informacji o samorządności studenckiej”).
§23
Rektor lub Parlament uchyla decyzję organu Samorządu niezgodną z przepisami ustawowymi, Statutem Uniwersytetu Warszawskiego, Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim lub niniejszym Regulaminem.
Dział III. Organy Samorządu na szczeblu Uniwersytetu
Rozdział 1. Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
§24
1.
Parlament jest organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu Uniwersytetu.
2.
Parlament jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uniwersytetu.
§25
1.
Kadencja Parlamentu rozpoczyna się w dniu jego zebrania na pierwszym posiedzeniu.
2.
Parlament zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż 30 listopada.
3.
Kadencja Prezydium Parlamentu kończy się wraz z wyborem jego nowego pełnego składu.
§26
1.
W skład Parlamentu wchodzą posłowie, wybierani w jednostkach w trybie określonym w Ordynacji.
2.
Poseł zobowiązany jest stawić się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu w dniu jego rozpoczęcia i podpisać listę obecności, albo złożyć do Prezydium Parlamentu pisemne oświadczenie, nie później niż przed upływem 14 dni od rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Parlamentu, że nie mógł stawić się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu w dniu jego rozpoczęcia.
3.
Niedopełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.
4.
Poseł wybrany w wyborach uzupełniających jest zobowiązany stawić się na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się co najmniej 21 dni po dniu wyborów, i podpisać listę obecności albo złożyć nie później niż przed upływem 14 dni od daty tego posiedzenia oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Ukończenie studiów w jednostce albo skreślenie z listy studentów jednostki, z której poseł uzyskał mandat, skutkuje wygaśnięciem mandatu posła.
§27
1.
W przypadku wygaśnięcia mandatu posła, w tym zaistnienia sytuacji, o której mowa w §26 ust. 3-5, Marszałek bezzwłocznie informuje o tym Komisję Wyborczą Samorządu Studentów jednostki albo, zgodnie z §17 Ordynacji, UKW SS.
2.
Komisja, o której mowa w ust. 1, przeprowadza wybory uzupełniające w terminie do 28 dni od wygaśnięcia mandatu.
3.
W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 2, upływa w październiku lub listopadzie, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
§28
1.
Pracami Parlamentu kieruje Prezydium Parlamentu, w skład którego wchodzą Marszałek i dwóch Wicemarszałków, wybrani przez Parlament ze swego grona.
2.
Marszałek wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
3.
Wicemarszałkowie są wybierani bezpośrednio po wyborze Marszałka.
4.
Z wnioskiem o odwołanie Marszałka, Wicemarszałka albo całości Prezydium Parlamentu może wystąpić co najmniej jedna piąta posłów.
5.
Odwołanie Marszałka, Wicemarszałka albo całości Prezydium Parlamentu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
6.
W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Prezydium Parlamentu bezzwłocznie przeprowadza się wybory Marszałka i Wicemarszałków. Do czasu wyboru Marszałka jego funkcję pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7.
Przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium Parlamentu głos decydujący, w przypadku równej liczby głosów, ma Marszałek.
8.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Marszałka zastępuje go jeden z Wicemarszałków.
§29
Organizację i tryb pracy Parlamentu oraz sposób wykonywania przez Parlament nadzoru, o którym mowa w §32 pkt. 10, i wynikające z niego obowiązki organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu oraz wybieranych przez Parlament przedstawicieli Samorządu w innych organach, określa Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem Parlamentu.
§30
1.
Parlament podejmuje decyzje w formie uchwał.
2.
Parlament wyraża zdanie w formie uchwał i opinii.
3.
Uchwały Parlamentu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej posłów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
4.
Uchwały Parlamentu podejmowane są w obecności posłów z co najmniej połowy jednostek reprezentowanych w Parlamencie.
5.
Opinie Parlamentu są podejmowane zwykłą większością głosów.
§31
1.
W wyborach dokonywanych przez Parlament wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej posłów z co najmniej połowy jednostek reprezentowanych w Parlamencie, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
2.
W przypadku podejmowania przez Parlament uchwał w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne.
3.
W przypadku wyborów dokonywanych przez Parlament, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby mandatów do obsadzenia, Parlament może zadecydować, na wniosek Prezydium Parlamentu lub co najmniej 10 posłów, o przeprowadzeniu głosowania w formie jawnej nad powołaniem całego zgłoszonego składu. Uchwała o powołaniu jest podejmowana przez Parlament zwykłą większością głosów.
4.
Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku wyborów:
1)
Marszałka,
2)
Przewodniczącego Zarządu,
3)
przedstawicieli Samorządu w organach kolegialnych Uniwersytetu.
§32
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1)
uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
2)
wyrażanie zgody na treść, uchwalanego przez Senat Uniwersytetu, Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z art. 144 ust. 2 i 4 Ustawy o szkolnictwie wyższym,
3)
uchwalanie budżetu Samorządu przedstawianego przez Zarząd,
4)
uchwalanie Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
5)
uchwalanie Regulaminu Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
6)
uchwalanie regulaminu wyboru elektorów studenckich Uniwersytetu,
7)
uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców,
8)
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu, zgodnie z postanowieniami §95,
9)
podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Zarządowi Tymczasowemu,
10)
nadzór nad działalnością powoływanych przez Parlament organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu oraz wybieranych przez Parlament przedstawicieli Samorządu w innych organach,
11)
udzielanie zaleceń podmiotom, o których mowa w pkt. 10, w sprawach należących do ich kompetencji,
12)
wybór Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu,
13)
wybór Przewodniczącego Zarządu,
14)
powoływanie składu Zarządu,
15)
wybór członków Komisji Rewizyjnej,
16)
wybór członków UKW SS,
17)
wybór przedstawicieli Samorządu w Senacie Uniwersytetu,
18)
wybór przedstawicieli Samorządu w Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
19)
wybór członków komisji Parlamentu,
20)
wybór przedstawicieli Samorządu w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej,
21)
wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu,
22)
wybór kandydatów do komisji Senatu Uniwersytetu,
23)
wybór przedstawiciela Samorządu, biorącego udział z głosem doradczym w pracach Rady Bibliotecznej Uniwersytetu,
24)
opiniowanie zgłoszonych przez Rektora kandydatur na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studenckich i jego zastępców,
25)
wybór członków Rady Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, zgodnie ze Statutem Fundacji,
26)
podejmowanie decyzji o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku, na zasadach określonych w art. 160 Ustawy o szkolnictwie wyższym,
27)
podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum,
28)
podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.
§33
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1)
dokonywanie wykładni przepisów niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami §94,
2)
uchylanie niezgodnych z przepisami ustawowymi, Statutem Uniwersytetu Warszawskiego, Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim lub niniejszym Regulaminem decyzji innych organów Samorządu.
§34
1.
Wyboru członków organów, o których mowa w §32 pkt. 12-17 oraz Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu, Parlament nowej kadencji dokonuje w pierwszej kolejności.
2.
Wybór członków organu, o którym mowa w §32 pkt. 25, następuje bezwzględną większością głosów, w terminie zgodnym z upływem jego kadencji.
§35
Parlament powołuje komisje stałe i doraźne Parlamentu. Zasady powoływania i funkcjonowania komisji określa Regulamin Parlamentu oraz Regulamin Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§36
1.
Każdy poseł ma prawo do składania interpelacji do:
1)
członków Zarządu,
2)
UKW SS,
3)
Komisji Rewizyjnej,
4)
członków innych organów, którzy są wybierani przez Parlament.
2.
Pozostałe kwestie dotyczące interpelacji określa Regulamin Parlamentu.
Rozdział 2. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Oddział 1. Skład, powoływanie Zarządu i odwoływanie członków Zarządu
§37
Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uniwersytetu.
§38
1.
Zarząd składa się z Przewodniczącego i co najmniej dwóch innych członków Zarządu.
2.
Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący, wybierany przez Parlament bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
§39
1.
Przewodniczący Zarządu bezpośrednio po swoim wyborze przedkłada Parlamentowi wniosek o powołanie składu Zarządu.
2.
Powołanie składu Zarządu następuje zwykłą większością głosów.
3.
Jeżeli wnioskowany przez Przewodniczącego skład Zarządu nie zostanie powołany przez Parlament, to Przewodniczący ponownie przedkłada Parlamentowi wniosek o powołanie składu Zarządu na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później niż 14 dni od niepowołania przez Parlament składu Zarządu. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Ponowne niepowołanie składu Zarządu skutkuje odwołaniem Przewodniczącego.
§40
Wybór nowego Przewodniczącego Zarządu następuje nie później niż 14 dni od zaistnienia sytuacji opisanej w §39 ust. 4.
§41
1.
Zmniejszenie się liczby członków Zarządu do liczby mniejszej niż określona w §38 ust. 1 skutkuje wygaśnięciem mandatu członków Zarządu, z wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zarządu przedkłada Parlamentowi wniosek o powołanie składu Zarządu na posiedzeniu Parlamentu. Posiedzenie Parlamentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się nie później niż 14 dni od zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. Postanowienia §39 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§42
1.
Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może wystąpić co najmniej jedna piąta posłów.
2.
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
§43
Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu skutkuje wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu.
§44
1.
Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu może wystąpić co najmniej jedna piąta posłów lub Przewodniczący Zarządu.
2.
Przewodniczący Zarządu może zawiesić w prawach i obowiązkach członka Zarządu, wobec którego wpłynął wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przez Parlament na najbliższym posiedzeniu Parlamentu, jednak nie więcej niż raz podczas jednej kadencji Zarządu w odniesieniu do tego samego członka Zarządu.
3.
Odwołanie członka Zarządu następuje bezwzględną większością głosów.
§45
1.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Przewodniczący Zarządu może złożyć do Prezydium Parlamentu wniosek o uzupełnienie składu Zarządu poprzez zgłoszenie kandydata na członka Zarządu.
2.
Posiedzenie Parlamentu, zwołane w celu powołania na członka Zarządu kandydata zgłoszonego przez Przewodniczącego Zarządu, odbywa się w terminie do 14 dni od zgłoszenia kandydata przez Przewodniczącego Zarządu. Parlament powołuje członka Zarządu zwykłą większością głosów.
3.
W przypadku niepowołania przez Parlament na członka Zarządu zgłoszonego kandydata, Przewodniczący Zarządu może, nie wcześniej niż po upływie 7 dni, ponownie zgłosić kandydata na członka Zarządu.
4.
W przypadku ponownego niepowołania przez Parlament na członka Zarządu kandydata zgłoszonego przez Przewodniczącego Zarządu przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Oddział 2. Zarząd Tymczasowy

§46
1.
W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu, niepowołania składu Zarządu lub zaistnienia sytuacji, o której mowa w §41 ust. 1, Prezydium Parlamentu pełni funkcję Zarządu Tymczasowego.
2.
Prezydium Parlamentu może powołać nie więcej niż trzy osoby do pełnienia funkcji członka Zarządu Tymczasowego, z wyłączeniem osób należących do odwołanego lub niepowołanego składu Zarządu.
3.
Pierwsze posiedzenie Zarządu Tymczasowego, zwołane przez Marszałka, odbywa się nie później niż 7 dni od zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. Marszałek otwiera posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego. Następnie posiedzenie prowadzi Przewodniczący Zarządu Tymczasowego.
4.
Zarząd Tymczasowy wybiera Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego spośród swego grona. Kieruje on pracami Zarządu Tymczasowego i reprezentuje go na zewnątrz.
§47
1.
Decyzje podejmowane przez Zarząd Tymczasowy po wyborze Przewodniczącego Zarządu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
2.
Postanowień ust. 1 nie stosuje się do wyboru Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego.
3.
Zarząd Tymczasowy nie może podejmować decyzji finansowych.
4.
Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku, w którym niepodjęcie decyzji finansowej w jaskrawy sposób naruszałoby interes Samorządu.
5.
Parlament zbiera się na posiedzeniu najpóźniej 14 dni od zaistnienia sytuacji, o której mowa w §46 ust. 1, w celu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu i powołania składu Zarządu.
6.
Mandat członków Zarządu Tymczasowego wygasa z chwilą powołania składu Zarządu.

§48
1.
Przewodniczący Zarządu Tymczasowego składa sprawozdanie z działalności Zarządu Tymczasowego na pierwszym posiedzeniu Parlamentu po powołaniu składu Zarządu.
2.
Komisja Rewizyjna przedkłada Parlamentowi wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Tymczasowemu na posiedzeniu Parlamentu, o którym mowa w ust. 1. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się na tym samym posiedzeniu.
3.
Posiedzenie Parlamentu w części dotyczącej sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Oddział 3. Kompetencje Zarządu i jego funkcjonowanie

§49
1.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
2.
Uchwalony Regulamin Zarządu jest podawany do wiadomości Parlamentu w trybie określonym w Regulaminie Parlamentu.
§50
Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
opracowanie i realizacja budżetu Samorządu na szczeblu Uniwersytetu,
2)
dysponowanie środkami materialnymi Samorządu na szczeblu Uniwersytetu,
3)
współdecydowanie o podziale Funduszu Pomocy Materialnej na szczeblu Uniwersytetu,
4)
wyrażanie zgody na treść nadawanego przez Rektora regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (regulamin pomocy materialnej) Uniwersytetu oraz jego zmian,
5)
wnioskowanie do Rektora o powołanie członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu,
6)
zatwierdzanie organizacji roku akademickiego, którą określa Rektor,
7)
opiniowanie przekazania przez Rektora sprawy studenta do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu,
8)
podejmowanie decyzji dotyczących powierzchni, w szczególności lokalowych, przekazanych przez władze Uniwersytetu do dyspozycji Samorządowi na szczeblu Uniwersytetu,
9)
podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.
§51
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Samorządu, w szczególności wobec władz rektorskich i administracyjnych Uniwersytetu, w sprawach objętych zakresem działania Zarządu,
2)
reprezentowanie studentów Uniwersytetu w sporach zbiorowych.
§52
Zarząd wspiera działalność organów Samorządów jednostek i Rad Mieszkańców.
§53
1.
Przewodniczący Zarządu składa do Prezydium Parlamentu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z co najmniej trzymiesięcznej działalności Zarządu, obejmujące okres od powołania składu Zarządu, nie później niż 4 miesiące od powołania składu Zarządu.
2.
Przewodniczący Zarządu przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dni od złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
§54
1.
Przewodniczący Zarządu nie później niż 2 listopada składa do Prezydium Parlamentu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu.
2.
Przewodniczący Zarządu przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później niż 15 listopada. Na tym samym posiedzeniu Parlament, na wniosek Komisji Rewizyjnej, podejmuje decyzję w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
3.
Przewodniczący Zarządu przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.
Rozdział 3. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
§55
1.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków wybieranych przez Parlament.
2.
Każdy poseł może oddać głos tylko na jednego kandydata do Komisji Rewizyjnej.
3.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 15% ważnych głosów.
4.
W przypadku uzyskania co najmniej 15% ważnych głosów przez większą liczbę kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
5.
W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, następną turę wyborów przeprowadza się z udziałem kandydatów o największej liczbie głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani w poprzedniej turze, w liczbie o jeden przewyższającej liczbę nieobsadzonych miejsc.
§56
1.
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, zwołane przez Marszałka, odbywa się nie później niż 7 dni od powołania jej składu. Marszałek otwiera posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Następnie posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji.
2.
Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród swego grona w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Kierują oni jej pracami i reprezentują ją na zewnątrz.
§57
1.
Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje wyłącznie na skutek odwołania składu Komisji Rewizyjnej.
2.
Odwołanie składu Komisji Rewizyjnej następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
§58
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej odbywają się wybory uzupełniające. Przepisy §55 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§59
1.
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję.
2.
Uchwalony Regulamin Komisji Rewizyjnej jest podawany do wiadomości Parlamentu, w trybie określonym w Regulaminie Parlamentu.
§60
Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
2)
zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Tymczasowemu,
3)
rozpatrywanie protestów wyborczych na zasadach określonych w Ordynacji.
§61
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu, działań Zarządu i przedstawianie do wiadomości Parlamentu i Zarządu wyników kontroli, a w szczególności:
a)
realizacji uchwał Parlamentu,
b)
realizacji budżetu Samorządu,
c)
dysponowania środkami materialnymi,
d)
decyzji lokalowych,
2)
kontrolowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu, działań Zarządu Tymczasowego i przedstawianie do wiadomości Parlamentu i Zarządu Tymczasowego wyników kontroli,
3)
kontrolowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu, działań UKW SS i przedstawianie do wiadomości Parlamentu i UKW SS wyników kontroli.
§62
1.
Komisja Rewizyjna składa do Prezydium Parlamentu sprawozdanie z co najmniej trzymiesięcznej działalności Komisji, obejmujące okres od powołania składu Zarządu, nie później niż 4 miesiące od powołania składu Zarządu.
2.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu, o którym mowa w §53 ust. 2.
§63
Komisja Rewizyjna składa do Prezydium Parlamentu sprawozdanie z trzymiesięcznej działalności Komisji, obejmujące okres od czwartego do szóstego miesiąca od powołania składu Zarządu, nie później niż 7 miesięcy od powołania składu Zarządu.
§64
1.
Komisja Rewizyjna nie później niż 12 listopada składa do Prezydium Parlamentu sprawozdanie z rocznej działalności Komisji.
2.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu, o którym mowa w §54 ust. 2.
3.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.
Dział IV. Senatorowie studenccy
§65
Senatorowie studenccy są przedstawicielami Samorządu w Senacie Uniwersytetu.
§66
1.
Liczbę senatorów studenckich określa Statut Uniwersytetu Warszawskiego.
2.
Marszałek oraz Przewodniczący Zarządu są z urzędu przedstawicielami Samorządu w Senacie Uniwersytetu.
3.
Pozostałych senatorów studenckich wybiera Parlament bezwzględną większością głosów.
§67
1.
W zakresie pełnienia swego mandatu senatorowie studenccy działają zgodnie z uchwałami Parlamentu.
2.
Senatorowie mogą ustalić zasady swojego funkcjonowania w Senacie Uniwersytetu w formie regulaminu.
3.
Senatorowie studenccy mają prawo do uczestniczenia oraz zabierania głosu na wszystkich posiedzeniach Parlamentu.
Dział V. Finanse Samorządu na szczeblu Uniwersytetu
§68
1.
Parlament uchwala budżet Samorządu na szczeblu Uniwersytetu na rok budżetowy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu.
2.
Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu budżetu oraz poprawek do projektu budżetu przysługuje wyłącznie Zarządowi.
§69
1.
Zarząd składa do Prezydium Parlamentu projekt budżetu nie później niż 7 dni po uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu budżetu (planu rzeczowo-finansowego) Uniwersytetu.
2.
Parlament może określić stopień szczegółowości projektu budżetu.
3.
Projekt budżetu uwzględnia środki finansowe przyznane Samorządowi w ramach budżetu Uniwersytetu oraz środki finansowe pozyskane z innych źródeł.
4.
Projekt budżetu uwzględnia podział środków finansowych na trzy części, zwane filarami:
1)
filar I - środki finansowe przyznane Zarządom Samorządów jednostek oraz Radom Mieszkańców, wraz z algorytmem podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne Zarządy Samorządów jednostek, przy uwzględnieniu założenia, że wysokość środków finansowych Zarządu Samorządu jednostki jest zależna wyłącznie od liczby studentów jednostki,
2)
filar II – środki finansowe przeznaczone na konkurs projektów, w ramach którego o środki finansowe mogą się ubiegać Zarządy Samorządów jednostek, uniwersyteckie organizacje studenckie, zrzeszające studentów stowarzyszenia działające na Uniwersytecie oraz grupy nieformalne,
3)
filar III – środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie biura Zarządu, działalność organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu oraz rezerwę budżetową.
§70
1.
Parlament oraz Komisja Budżetu i Finansów Parlamentu mogą zgłaszać Zarządowi propozycje poprawek do przedstawionego projektu budżetu. Zarząd nie jest związany zgłoszonymi propozycjami.
2.
Posiedzenie Parlamentu, zwołane w celu uchwalenia projektu budżetu, odbywa się w terminie do 14 dni od złożenia przez Zarząd projektu budżetu.
3.
W przypadku odrzucenia przez Parlament projektu budżetu Zarząd ponownie przedkłada Parlamentowi projekt budżetu. Posiedzenie Parlamentu, na którym głosowany jest projekt, odbywa się w terminie do 14 dni od odrzucenia projektu budżetu.
4.
W przypadku nieuchwalenia budżetu przez Parlament, Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu budżetu.
5.
Ponowne odrzucenie przez Parlament projektu budżetu jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest głosowany bezzwłocznie.
6.
W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do uchwalonego projektu budżetu stosuje się odpowiednio postanowienia §68-§70.
Dział VI. Organy Samorządu na szczeblu jednostki
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§71
1.
Organem uchwałodawczym Samorządu jednostki jest Walne Zebranie Studentów jednostki, zwane dalej Walnym Zebraniem, w skład którego wchodzą wszyscy studenci jednostki.
2.
Organem wykonawczym Samorządu jednostki jest Zarząd Samorządu Studentów jednostki, zwany dalej Zarządem jednostki.
3.
Organem przeprowadzającym wybory członków organów Samorządu jednostki i przedstawicieli Samorządu jednostki w innych organach jest Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jednostki, zwana dalej Komisją jednostki.
4.
Regulamin Samorządu jednostki może określać także inne niż wymienione w ust. 1-3 organy Samorządu jednostki.
5.
Organy Samorządów jednostek mogą tworzyć ponadjednostkowe, w szczególności wydziałowe, struktury Samorządu.
§72
1.
Uchwały organów Samorządu jednostki są podawane do wiadomości studentów jednostki w terminie do 7 dni od ich podjęcia.
2.
Kopie uchwał podejmowanych przez Walne Zebrania i Komisje jednostek są przekazywane do biura Zarządu w terminie do 7 dni od ich podjęcia.
§73
Wszystkie sprawy związane z działalnością Samorządów jednostek nieuregulowane w niniejszym Regulaminie pozostawia się do uchwalenia Walnym Zebraniom.
Rozdział 2. Walne Zebranie Studentów jednostki
§74
1.
Walne Zebranie jest zwoływane na wniosek:
1)
co najmniej 5% studentów jednostki, ale nie mniej niż 10 osób,
2)
Zarządu jednostki,
3)
Przewodniczącego Zarządu jednostki.
2.
Regulamin Samorządu jednostki może określać także inne niż określone w ust. 1 podmioty uprawnione do wnioskowania o zwołanie Walnego Zebrania.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad Walnego Zebrania.
4.
Jeżeli Regulamin Samorządu jednostki nie określa organu Samorządu jednostki właściwego do zwołania Walnego Zebrania, zwołuje je przedstawiciel wnioskodawcy.
5.
Walne Zebranie odbywa się nie później niż 14 dni od dnia wpłynięcia albo ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w czasie i miejscu określonym przez zwołującego.
6.
Walne Zebranie odbywa się w dniu, w którym w jednostce odbywają się zajęcia dydaktyczne.
7.
Zwołujący Walne Zebranie podaje do wiadomości studentów jednostki informację o czasie i miejscu, określonym przez zwołującego, i proponowanym przez wnioskodawcę porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni wcześniej w sposób umożliwiający każdemu studentowi zapoznanie się z informacją o czasie, miejscu i proponowanym porządku.
8.
Zwołujący Walne Zebranie przekazuje UKW SS i Zarządowi informację o proponowanym porządku obrad oraz o czasie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
9.
Jeżeli wnioskodawcą i zwołującym Walne Zebranie jest inny podmiot niż Zarząd jednostki, zwołujący przekazuje informację, o której mowa w ust. 7, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania także Zarządowi jednostki.
10.
Zwołujący Walne Zebranie otwiera jego obrady i zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, który następnie prowadzi obrady i przedstawia na zewnątrz decyzje podjęte przez Walne Zebranie.
11.
Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do wyborów członków organów Samorządu jednostki i przedstawicieli Samorządu jednostki w innych organach. Zasady przeprowadzania tych wyborów określa Ordynacja.
§75
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1)
uchwalanie regulaminu Samorządu jednostki, zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2)
wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3)
wybór członków organów Samorządu jednostki,
4)
wybór przedstawicieli Samorządu jednostki do rady jednostki, rady jednostki w poszerzonym składzie, rady wydziału oraz rady wydziału w poszerzonym składzie,
5)
wybór posłów, będących przedstawicielami Samorządu jednostki w Parlamencie,
6)
opiniowanie, przed ich uchwaleniem przez radę wydziału, programów nauczania i planów studiów,
7)
podejmowanie decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej w jednostce, w tym strajku, na zasadach określonych w art. 160 Ustawy o szkolnictwie wyższym.
§76
1.
Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
2.
Walne Zebranie podejmuje decyzje, o których mowa w §75 pkt. 1 i 7, bezwzględną większością głosów.
3.
Wykładni przepisów regulaminu Samorządu jednostki dokonuje Walne Zebranie, o ile regulamin Samorządu jednostki nie stanowi inaczej.
Rozdział 3. Zarząd Samorządu Studentów jednostki
§77
1.
O ile regulamin Samorządu jednostki lub uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, w skład Zarządu jednostki wchodzi 5 członków.
2.
O ile regulamin Samorządu jednostki nie stanowi inaczej, Przewodniczący Zarządu jednostki jest wybierany przez Zarząd jednostki spośród swego grona bezwzględną większością głosów.
§78
Do kompetencji Zarządu jednostki należy w szczególności:
1)
wnioskowanie do kierownika jednostki o powołanie członków Komisji Stypendialnej jednostki,
2)
wyrażanie zgody na treść, nadawanego przez dziekana, regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (regulaminu pomocy materialnej) jednostki,
3)
reprezentowanie Samorządu jednostki, w szczególności wobec władz jednostki, w sprawach objętych zakresem działania Zarządu jednostki,
4)
reprezentowanie studentów jednostki w sporach zbiorowych,
5)
podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Warszawskim.
§79
Przewodniczący Zarządu jednostki jest z urzędu przedstawicielem Samorządu jednostki w radzie jednostki oraz radzie wydziału.

Dział VII. Rada Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

§80
1.
Organem Samorządu Studentów Domu Studenta Uniwersytetu jest Rada Mieszkańców.
2.
Skład Rady Mieszkańców jest powoływany przez studentów będących mieszkańcami Domu Studenta Uniwersytetu. Głosuje się na określonych kandydatów.
§81
Kwestie dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Mieszkańców określa Regulamin Rad Mieszkańców uchwalany przez Parlament.
Dział VIII. Dostęp do informacji o samorządności studenckiej
§82
Każda informacja o samorządności studenckiej lub jej przejawach, zwana dalej informacją samorządową, podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
§83
1.
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo dostępu do informacji samorządowej.
2.
Od osoby wykonującej prawo do informacji samorządowej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
3.
Prawo dostępu do informacji samorządowej podlega ograniczeniu w zakresie, który jest niezbędny dla ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy:
1)
członków organów Samorządu, przedstawicieli Samorządu w innych organach oraz pełnomocników i członków komisji powołanych przez organy Samorządu, w ramach sprawowanych funkcji,
2)
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
§84
Dokumentem Samorządu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest treść oświadczenia woli lub wiedzy dotycząca samorządności studenckiej lub jej przejawów, utrwalona i opatrzona podpisem, w szczególności każdy dokument opatrzony podpisem członka organu Samorządu, członka komisji lub pełnomocnika powołanego przez organ Samorządu, w ramach jego kompetencji.
§85
Prawo dostępu do informacji samorządowej obejmuje uprawnienia do:
1)
uzyskania informacji samorządowej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu społeczności studenckiej,
2)
wglądu do dokumentów organów Samorządu oraz ich kopiowania,
3)
uzyskania informacji samorządowej zawierającej aktualną wiedzę o samorządności studenckiej lub jej przejawach.
§86
Obowią

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę