Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Opłaty

Opłaty należy wysyłać:

Adres:

Instytut Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidulany nr konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

 

Studia niestacjonarne – wieczorowe:

opłata za rok studiów

5280 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:

5280 zł

I rata

2640 zł

II rata

2640 zł

Studia niestacjonarne – zaoczne:

opłata za rok studiów

4440 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:

4440 zł

I rata

2220 zł

II rata

2220 zł

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej:
Władze UW, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 5 czerwca 2014 roku, zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów stacjonarnych

1000 zł

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

2000 zł

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)

380 zł

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)

765 zł

Zajęcia nieobjęte planem studiów:

różnice programowe – 1 przedmiot semestralny

380 zł

różnice programowe – 1 przedmiot roczny

765 zł

konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie

250 zł

zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych

500 zł


Studia w języku obcym: Archaeology, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

studia są bezpłatne dla osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę