Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Z Komisją Rekrutacyjną IA UW można kontaktować się pocztą elektroniczną (rekr.archeo@uw.edu.pl)

1. Gdzie znajdę informacje na temat studiów w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Najaktualniejsze informacje można zawsze znaleźć na stronach uniwersyteckich: www.rekrutacja.uw.edu.pl i na stronie Instytutu Archeologii UW. Można też zawsze skorzystać z możliwości wysłania maila do członków Komisji Rekrutacyjnej.
 
2. Chcę studiować archeologię. Co mam zrobić? Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Aby móc podjąć w przyszłości studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim, trzeba, oprócz obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. obcy), zdawać na maturze jeden z wymaganych przedmiotów, wskazanych na stronie rekrutacja.uw.edu.pl  na poziomie rozszerzonym.
Aktualne zasady zawsze na www.rekrutacja.uw.edu.pl
 
3. Co zrobić jeśli zdawałem maturę w „starym” systemie?

W takim przypadku należy się skontaktować z Biurem ds. Rekrutacji UW. Od roku 2010 obowiązują identyczne warunki przyjęcia dla kandydatów z tzw. "starą maturą", które można odnaleźć na stronach informacyjnych.
(www.rekrutacja.uw.edu.pl).


4. Zdaję maturę międzynarodową. Jakie są wymagania na archeologii dla zdających tego typu maturę?

Zdający maturę międzynarodową (a nie zagraniczną!) wybierają, oprócz obowiązkowych przedmiotów również jeden z następujących przedmiotów: historię, geografię, język łaciński, język grecki, na poziomie HL. Zdający maturę za granicą (tzw. matura zagraniczna bądź odpowiednik matury w danym kraju) muszą zgłosić ten fakt wcześniej. Zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci, któży zdawali maturę przed wprowadzeniem obowiązkowego egzaminu z matematyki mogą wskazać inny przedmiot na poziomie podstawowym (poza językami).
 
6. Jak wygląda proces rekrutacji?

Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia w Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje rejestracja internetowa. Kandydaci rejestrują się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uw.edu.pl).
Osoba kandydująca na studia w Uniwersytecie Warszawskim jest zobowiązana do dokonania następujących czynności:
A. założenia internetowego konta kandydackiego;
B. wybrania wszystkich interesujących ją kierunków studiów w wyznaczonym terminie oraz uszeregowania ich według osobistych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowana;
C. wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości naliczonej przez system IRK w zależności od liczby wybranych kierunków;
D. monitorowania informacji zamieszczanych na koncie kandydackim;
E. złożenia dokumentów po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, w wyznaczonym terminie bezpośrednio do jednostki rekrutującej.
UWAGA!!! Niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia dzienne. Nie może też stanowić podstawy do odwołania od decyzji Komisji. Osoby, które nie złożą wówczas dokumentów będą mogły ubiegać się później tylko o studia w systemie niestacjonarnym.
 
6. Jaki jest próg punktowy przyjęć na archeologię?

Nie ma progu punktowego, każy kto uzyskał więcej niż 30 pkt jest brany pod uwagę wg listy rankingowej. Wyniki tworzą listę rankingową (wspólną w przypadku studiów dziennych i wieczorowych). Pierwszym 130 osobom zaproponowane zostaną studia dzienne. W praktyce oznacza to jednak duże przesunięcia na liście. Konieczne jest zatem częste sprawdzanie swojego konta na IRK i ewentualnie kontakt z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej.
 
7. Kiedy należy złożyć dokumenty?

Corocznie, najczęściej w połowie lipca, ogłaszany jest tygodniowy termin składania dokumentów na studia w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z dalszych etapów rekrutacji i przyjęcia na studia. Chętni na studia niestacjonarne będą mieli dodatkowe terminy na składanie dokumentów we wrześniu. 
 
8. Jakie dokumenty należy składać?

Wykaz dokumentów jest dostępny na stronach informacyjnych UW.
 
9. Jestem finalistą/laureatem olimpiady. Czy w związku z tym mogę liczyć na jakieś ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym?

Tak. Wykaz uznawanych w Instytucie Archeologii olimpiad i konkursów jest dostępny na stronach informacyjnych UW. Należy też zgłosić się do Biura ds. Rekrutacji celem potwierdzenia swojego statusu.
 
10. Mam już dyplom licencjata/inżyniera. Czy aby zostać archeologiem muszę zaczynać studia od początku?

Nie. Oferujemy też studia magisterskie dla kandydatów, którzy skończyli studia licencjackie na innych niż archeologia kierunkach. Musisz się tylko liczyć z koniecznością wytężonej pracy, zwłaszcza na pierwszym roku takich studiów. Studia tego typu są oferowane w cyklu dwuletnim w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.
 
11. Jestem studentem archeologii. Czy studia magisterskie są kontynuacją moich studiów licencjackich?

Nie. Studia magisterskie to odrębny typ studiów. Obowiązuje na nie rekrutacja, która wymaga zakończenia studiów licencjackich (uzyskania dyplomu). Zasady rekrutacji ogłaszane są co roku i dostępne na stronach informacyjnych Biura ds. Rekrutacji i Instytutu Archeologii.
Uwaga!!! Podstawą rekrutacji na studia magisterskie jest średnia obliczona w następujacy sposób : średnia ocen z całego toku studiów licencjackich, stopień z pracy licencjackiej oraz stopień z egzaminu licencjackiego.
 
12. Studiuję już na innym kierunku na UW. Czy aby podjąć studia na archeologii muszę najpierw zrezygnować z pierwszego kierunku?

Nie. Możesz podjąć drugie studia. 

 
13. Studiuję już archeologię ale na innej uczelni. Chcę się przenieść na archeologię na UW. Co robić?

Opcja przeniesienia się z innej uczelni jest dostępna tylko dla studentów studiów licencjackich. Należy wykazać, że z dotychczasowego toku studiów (ukończony pierwszy rok) uzyskano średnią co najmniej 4,20 oraz, że program studiów w macierzystej uczelni pokrywa się w co najmniej 60% z programem studiów na UW. Należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia braków programowych w ciągu pierwszego roku studiów w IA UW.
 
15. Jak wygląda program studiów na archeologii? Wykopaliska? Wyjazdy?

Studia archeologiczne łączą w sobie zarówno naukę jak i praktykę. Na pierwszym roku program jest dość „sztywny” i większość przedmiotów jest obowiązkowa. Później student sam układa swój program w zależności od swoich zainteresowań. Wykopaliska są obowiązkowe po każdym roku studiów, a także możliwe.... przed studiami (tzw. praktyki zerowe). Można uczestniczyć w wykopaliskach w Polsce i za granicą (np. w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, na Środkowym Wschodzie czy nawet w Ameryce Południowej). W trakcie studiów obowiązkowe są również różne wyjazdy naukowe (wizyty w muzeach czy na stanowiskach archeologicznych).
Więcej informacji uzyskasz na stronie Instytutu Archeologii, bądź w trakcie Dni Otwartych i Targów Edukacyjnych, na których zawsze jesteśmy obecni. Zapraszamy.PYTANIA SZCZEGÓŁOWE WAŻNE NA DALSZYCH ETAPACH:

16. Jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza internistę/ogólnego/rodzinnego i zawierać klauzulę o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Archeologia. Prosimy pamiętać, że integralną częścią studiów są praktyki wykopaliskowe, których nieodłącznym elementem jest ciężka praca fizyczna. Prosimy o tym poinformować lekarza. Skierowania na badania lekarskie jest dostepne na stronie ww.archeo.uw.edu.pl w zakładce rekrutacja. Taki dokument musi być dostarczony najlepiej wraz ze wszystkimi dokumentami, lub nie później niż 31 września w danym roku rekrutacyjnym.

17. Czy dokumenty należy dostarczyć osobiście, czy można kogoś o to poprosić?

Ze względu na konieczność podpisania dokumentów, powinny być one dostarczane osobiście. Osoby trzecie mogą dostarczyć dokumenty, pod warunkiem, że zostały one uprzednio podpisane przez kandydata, i że zaopatrzył on "posłańca" w pisemne upoważnienie (wzór upoważnienia do pobrania na stronie Biura ds. Rekrutacji UW). Jeśli zachodzi konieczność składania podpisów, wymagamy upoważnienia do tego, potwierdzonego przez notariusza.
Dodatkowo, dołączając kopię dowodu osobistego, należy pamiętać, że aby Komisja mogła je poświadczyć, "posłaniec" musi albo mieć przy sobie oryginał dokumentu, lub mieć owe kopie potwierdzone notarialnie.

18. Chcę odebrać dokumenty. Jak to zrobić?

Aby odebrać dokumenty (ze względu na nieprzyjęcie na studia bądź rezygnacji z podjęcia studiów), należy zgłosić się na dyżur Komisji Rekrutacyjnej - w Instytucie Archeologii UW (sprawdź czas i miejsce dyżuru PRZED wizytą, w zakładce AKTUALNOŚCI i na drzwiach wejściowych do Instytutu). Można też korzystając z maila rekr.archeo@uw.edu.pl umówić się na inny termin. PAMIĘTAJ!!! Nikt poza członkami Komisji Rekrutacyjnej nie jest upoważniony do udzielania wiążących informacji czy dysponowania dokumentacją.
Jeśli chesz zrezygnować ze studiów już po otrzymaniu legitymacji i indeksu, musisz to ustalić z sekretariatem studenckim.

Dokumenty można odebrać OSOBIŚCIE (należy mieć przy sobie dokument tożsamości). Jeśli dokumenty ma odebrać osoba "trzecia", musi mieć notarialne upoważnienie do takiej czynności i do składania podpisu w imieniu właściciela dokumentów.

19. Chcę złożyć dokumenty na studia niestacjonarne (zaoczne). Jak to zrobić?

Spis dokumentów koniecznych do złożenia będzie umieszczony w zakładce "wymagane dokumenty". Tylko osoby z kompletem dokumentów będą brane pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. Dokumenty można składać w Instytucie Archeologii (czas i miejsce prosimy sprawdzać - zakładka AKTUALNOŚCI oraz informacja na drzwiach wejściowych). Można też korzystając z maila rekr.archeo@uw.edu.pl umówić się na inny termin.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami:

Komisja ds. Rekrutacji IA UW - 
rekr.archeo@uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę