Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Organizacja studiów

Tytuł

"Archeologia wojny w Europie barbarzyńskiej i Śródziemnomorzu od prehistorii do średniowiecza” (Archaeology of War in barbarian Europe and Mediterranean from Prehistory until Middle Ages)".

Tryb, forma, zakres tematyczny:

W ramach studiów podyplomowych przewidziane są zajęcia w trybie zaocznym, trwające 150 godzin, obejmujące 2 semestry (sesje 1 weekend w miesiącu = 10 sesji czyli 10 x 15 godzin).

Zajęcia będą miały formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

Czas trwania i sposób oceniania efektów uczenia się

Zajęcia trwać będą w okresie 1.X. 2012 r.-30.VI.2013 r.

Jako sposób oceny efektów nauczania przewidziane są:

-testy pisemne sprawdzające podstawy merytoryczne,

-przygotowanie pracy pisemnej, związanej z programem studiów, w obrębie wybranego przez siebie działu (na temat skonsultowany z kierownikiem studiów).

Kryteria zaliczenia:

-Uzyskanie ponad 50% możliwych do uzyskania punktów na egzaminie końcowym, obejmującym zagadnienia prezentowane na zajęciach

-Uczestnictwo w zajęciach (absencja poniżej 25%)

Język wykładowy:

Język polski (w przypadku gości zagranicznych język angielski)

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy:

Ankieta ewaluacyjna

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę