Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Sylwetka Absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych posiada podstawową wiedzę w zakresie uzbrojenia, sposobów walki, historii wojskowości oraz symboliki broni w Europie i szeroko pojętym Śródziemnomorzu w zakresie chronologicznym od pradziejów po średniowiecze.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie posługiwania się metodą komparatystyczną w odniesieniu do uzbrojenia, unikania podstawowych błędów w wypowiedziach medialnych na ten temat, wiarygodnego odtwarzania dawnych technik walki w grupach odtwórstwa historycznego.

Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym oraz jej rozwijania.

Absolwent jest przygotowany do przekazywania w podstawowym zakresie nabytej wiedzy, wykorzystania jej w celu promocji ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji oraz prowadzenia działalności popularyzatorskiej w ww. zakresie.

Absolwent posiada wiedzę merytoryczną w zakresie tematyki studiów, niezbędną do przygotowywania własnych projektów naukowych i popularyzatorskich.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę