Publikacje pracowników


dr Adam Waluś

1973 rok
 • A. Waluś, W. Nowakowski, Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań stanowisk archeologicznych w 1972 r.w pd.części powiatu mrągowskiego i pn. części powiatu szczytnieńskiego, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, Nr 3,s. 353-357.
1974 rok
 • A. Waluś, Gospodarka materiałowa w pradziejach, Gospodarka Materiałowa, nr 5, s. 184-188.
 • A. Waluś {rec} K. Moskwa, Póżnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa, Materiały i Sprawozdania ROA za 1967 r., Archeologia Polski, t. XIX,s. 521-527.
 • A. Waluś, Tarławki pow. Węgorzewo. Badania 1973. Informator Archeologiczny, s.131-132.
1975 rok
 • A. Waluś, Badania na stan.1 w Łączynie Starym, pow. Pszasnysz w 1974 r. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Nr 7, s. 37-52.
 • A. Waluś, Stanowisko kultury łużyckiej w miejscowości Turowiec pow. Chełm. Wiadomości Archeologiczne t. XL z. 3, s. 421-422.
1976 rok
 • A. Waluś ,J. Miczhalski, [rec] G. F. Nikitina, Pogrebalnyj obriad plemien siewiermnoj i sredniej Evropy w I.Tus.do n.e. Archeologia Polski, t.XXII z.2, s. 465-471.
 • A. Waluś, Nowe stanowisko z wczesnej epoki żelaza w miejscowości Putnowice Kolonia, pow. Chełm Lubelski, Wiadomości Archeologiczne, t.XLI, z.1, s. 592-593.
 • A. Waluś , Sprawozdanie z badań osiedla obronnego w Tarławkach,pow. Węgorzewo. Rocznik Olsztyński,t.XI,s.198-203.
1977 rok
 • A. Waluś, Podwarszawskie rewelacje. ZOW,R.XLIII,nr 3 ,s.161-166.
1979 rok
 • A. Waluś, Zespół narzędzi kowalsko-rolniczych z okresu wpływów rzymskich z miejscowości Tłuste,stan.1,woj. warszawskie. Sprawozdania Archeologiczne,t.XXXI,s.119-129.
 • A. Waluś, Wytwórczość brązownicza kuktury pomorskiej a kultury kurhanów zachodniobałtyjskicj. Problemy kultury pomorskiej. Koszalin,s.219-228.
1981 rok
 • A. Waluś, Kurhan z wczesnej epoki żelaza w Tejstymach, gm. Biskupiec,woj. olsztyńskie. Rocznik Olsztyński,t.XII/XIII,s.105-114.
1982 rok
 • A. Waluś, Dwa warsztaty odlewnictwa brązu z osiedla obronnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. suwalskie. Pamiętnik Muzeum Miedzi. Legnica,t.I,s.243-248.
1986 rok
 • W. Nowakowski, A. Waluś, Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski. Światowit,t.36,s.43-64.
 • W. Nowakowski, A. Waluś [rec] K. Burek, Starożytnicy i Archeolodzy. Światowit, t.36,s.185-187.
1987 rok
 • A. Waluś, Wstępne wyniki badań cmentarzyska kurhanowego w miejscowości Piórkowo, gm. Płoskinia,woj. elbląskie. W: Badania archeologiczne w województwie elbląskim w latach 1980-1983. Malbork,s.177-192.
1989 rok
 • A. Waluś, Łużycka faza cmemntarzyska kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Piórkowie,woj. elbląskie. Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk,s.117-132.
1991 rok
 • A. Waluś, Problemy badawcze wczesnej epoki żelaza na obszarze pn-wsch. Polski. Archeologia Bałtyjska. Olsztyn,s.17-25.
1992 rok
 • A. Waluś, Cmentarzysko kurhanowe w Piórkowie, woj. elbląskie w świetle prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1984-1987. Barbaricum,t.II,s.39-52.
 • A. Waluś, Zabytki metalowe kultury lateńskiej z Rembielina , woj. ostrołęckie. Barbaricum ,t.II,s.89-102.
1995 rok
 • A. Waluś, Popielnice "oczkowe" i twarzowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. w:Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno. Warszawa,s.91-103.
1996 rok
 • A. Waluś, Kamienny fallus z cmentarzyska kurhanowego w Piórkowie, w woj. elbląskim. Z problematyki religii ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Concordia, s.211-220.
1998 rok
 • A. Waluś, Wczesnośredniowieczny toporek miniaturowy z Galindii. Studia z dziejów cywilizacji. Warszawa,s.157-161.
 • A. Waluś, D. Manasterski , Osada czy miejsce kultu. Stanowisko II w Wyszemborku, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996. Światowit,t.XLI,Fosc.B, s.349-366.
1999 rok
 • A. Waluś, B. Kowalewska, Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie, gm Miłakowo,woj. warmińsko-mazurskie. Materiały kultury łużyckiej, kultury kurhanów zachodniobałtyjskicj i kultury wielbarskiej, Światowit, Seria P.t I.Warszawa.
 • A. Waluś, D. Manasterski, Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym pkresie epoki brązu. Światowit,t.I[XLIII]Fasc.B,s.207-212.
2000 rok
 • D. Lemka, R.F. Mazurowski, A. Waluś, Wyniki archeologicznych badań weryfikacyjno-poszukiwawczych, przeprowadzonych w 1974 roku, w okolicach Mrągowa. Barbaricum, t.6,s.275-277.
 • R. F. Mazurowski, A. Waluś, Wyniki archeologicznych badań weryfikacyjno-poszukiwawczych na obszarze gminy Kętrzyn, w 1975 roku. Barbaricum,t.6,s.277-278.
2001 rok
 • R. F. Mazurowski, W. Nowakowski, A. Waluś, Archeologiczne badania poszukiwawczo-weryfikacyjne na obszarze pn-wsch. części woj. olsztyńskiego. Barbaricum,t.6, s.279-283.
  A. Waluś, Brązowa szpila uchata typu śląsko-wielkopolskiego z kh.X w Piórkowie,pow. braniewski. Officina Archaeologica Optima. Warszawa, s. 203-205.
 • D. Manasterski, K. Piasecki, A. Waluś, Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stan.X w Ząbiu,woj. warmińsko-mazurskie. Światowit,t.III[XLIV],Fasc.B, s.145-166.
2002 rok
 • A. Waluś, D. Manasterski, Stanowisko X w Ząbiu,gm.Stawiguda,woj.,. warmińsko-mazurskie w świetle dotychczasowych badań. Badania archeologiczne w Polsce pn-wsch. I na zach. Białorusi w latach 2000-2001. Białystok, s. 63-77.
 • A. Waluś, Sztuka ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. w: Sztuka pradziejowa ziem polskich. Gniezno,s.124-127.
2004 rok
 • A. Waluś, D. Manasterski, Schyłek epoki kamienia i początek epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle prac wykopaliskowych na stan.X w Ząbiu,gm. Stawiguda,woj. warmińsko-mazurskie, Pruthenia Anigua,t.I, s.33-39.
2006 rok
 • Waluś A., Manasterski D. Rezultaty prac wykopaliskowych na stanowisku X w Ząbiu, gm. Olsztynek, prowadzonych w latach 1997 - 2004. Światowit - w druku.


mgr Zbigniew Polak

1984 rok
 • Sulgostowska Z., Polak Z., Ornamentowana motyka rogowa z Narwi pod Pułtuskiem, woj. Ciechanowskie, "Wiadomości Archeologiczne", t. XLIX, nr. 2, s. 191 - 196.

1988 rok
 • Polak Z., Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Pułtusku prowadzone w latach 1976 - 1985 przez PAK PKZ, Oddział w Warszawie, w: Badania archeologiczne Pracowni Konserwacji Zabytków, "Studia i Materiały", Warszawa, s. 133 - 144.

 • Polak Z., Zabudowa i kultura materialna grodu pułtuskiego w XIII - XIV w., "Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków", 1987 (1988), nr 2, s. 61 - 74.

1996 rok
 • Polak Z., Przedmioty wykonane z drewna, Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu (dalej jako AŚK), t. I: Badania przy ul. Ratuszowej 9 - 13, red. M. Rębkowski, Koło-brzeg, s. 331 - 336.

 • Polak Z., Zabytki metalowe, AŚK, t. I , s. 231 - 241.

 • Polak Z., Rębkowski M., Budownictwo i architektura, AŚK, t. I, s. 209 - 220.

 • Rębkowski M., Polak Z., Rozplanowanie przestrzenne, AŚK, t. I, s. 195 - 208.

 • Rębkowski M., Polak Z., Wywrot B., Źródła archeologiczne, AŚK, t. I, s. 25 - 194.

1997 rok
 • Polak Z., Budownictwo i architektura, AŚK, t. II, s. 151 - 164.

 • Polak Z., Katalog obiektów nieruchomych odsłoniętych poza wykopami archeologiczny-mi, AŚK, t. II, s. 136 - 142.

 • Polak Z., Zabytki metalowe, AŚK, t. II, s. 173 - 181.

 • Polak Z., Zabytki wykonane z drewna, AŚK, t. II, s. 229 - 233.

 • Rębkowski M., Polak Z., Wywrot B., Źródła archeologiczne, AŚK, t. II, s. 15 - 136.

1998 rok
 • Polak Z., Kołobrzeska łódź - dłubanka, AŚK, t. III, s. 183 - 192.

 • Polak Z., Przedmioty drewniane, AŚK, t. III, s. 253 - 258.

 • Polak Z., Zabytki metalowe, AŚK, t. III, s. 209 - 221.

 • Polak Z., Rębkowski M., Zabudowa i funkcja terenu w średniowieczu, AŚK, t. III, s. 169-181.

 • Rębkowski M., Polak Z., Wywrot-Wyszkowska B., Źródła archeologiczne, AŚK, t. III, s. 13 - 168.

1999 rok
 • Polak Z., O badaniach archeologicznych "przy architekturze" w: Metodyka badań ar-cheologicznych, t. II: Metodyka badań archeologiczno - architektonicznych, red. Z. Koby-liński, Warszawa, s. 53 - 76.

 • Polak Z., Średniowieczne przedmioty metalowe, AŚK, t. IV, s. 221 - 229.

 • Polak Z., Średniowieczne przedmioty wykonane z drewna, AŚK, t. IV, s. 253 - 259.

 • Polak Z., Zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Typy konstrukcji, przemiany przestrzen-ne, datowanie, AŚK, t. IV, s. 181 - 205.
  Wywrot-Wyszkowska B., Polak Z., Rębkowski M., Źródła archeologiczne, AŚK, t. IV, s. 13 - 173.

2000 rok
 • Polak Z., Urbanistyka i architektura średniowiecznego Płocka , XIV - XVI wiek, w: Hi-storia Płocka w ziemi zapisana, red. A. Gołembnik, Płock, s. 49 - 85.

 • Polak Z., Zabudowa lokacyjnego Kołobrzegu, w: Salsa Cholbergensis. Kołobrzeg w śre-dniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 161-170.

2001rok
 • Gołembnik A., Polak Z., Wstępne wyniki prac prowadzonych w obrębie posesji Szklary 1, 2, 3 oraz Świętojańska 10, w: Badania archeologiczne terenu przyszłego Centrum Domi-nikańskiego w Gdańsku. Sezon 2000, red. A. Gołembnik, "Światowit", Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VI, red. T. Mikocki, Warszawa, s. 161-159.

 • Polak Z., Wyniki podstawowej analizy stratygraficznej działki przy ul. Szklary 5, w: Badania archeologiczne terenu przyszłego Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Sezon 2000, red. A. Gołembnik, "Światowit" Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VI, red. T. Mikocki, Warszawa, s. 91-159.

 • Polak Z., Lokacje płockie w świetle archeologii, "Rocznik Mazowiecki", t. XIII, s. 25-41.
  2002 rok

 • Polak Z., Wyniki wstępnej analizy reliktów zabudowy zachodniej pierzei ulicy Szklary, w: Dominikańskie Centrum Św. Jacka w Gdańsku. Badania archeologiczne, tom drugi, red. A. Gołembnik, "Światowit", Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. IX, red. T. Mikocki, Warszawa, s. 19 - 98.

2004 rok
 • Polak Z., Rękojeść noża z grodu w Pułtusku, "Spotkania z Zabytkami", nr 11, s. 36.

 • Polak Z., Wstępne wyniki badań reliktów murowanej zabudowy odsłoniętych w roku 2003 przy ulicy Szerokiej w Gdańsku (działki 111-113), "Monument". Studia i Materiały Kra-jowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa, s. 77-98.

2005 rok
 • Polak Z., Preliminary Results of the Investigation of the Remains of Masonry Structures uncovered in 2003 at Szeroka Street in Gdańsk, "Monument". Studies and Materials of National Center for Historical Monument Studies and Documentation, Warszawa, s. 53-74.

 • Polak Z., Historia poszukiwań trzynastowiecznego Gdańska, w: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w., red. L. Leciejewicz, M. Ręb-kowski, Kołobrzeg, s. 135-145.


mgr Grzegorz Kałwak

2000 rok
 • Kałwak G., Karczmarek P., Schyłkowoneolityczny pochówek na stanowisku X w Ząbiu, gm. Stawiguda, pow. Olsztyn. woj. warmińsko - mazurskie. Światowit tom II (XLIII) fasc. B, Warszawa, s. 86-90.

2002 rok
 • Kałwak G., Wyniki badań sondażowych na stanowisku VI w miejscowości Salpik, gm Kętrzyn, woj. warmińsko - mazurskie. [w:] M. Karczewska, M. Karczewski (red.), Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000 - 2001. Materiały z konferencji, Białystok 6-7 grudnia 2001 roku,. Białystok, s.165-177.
2005 rok
 • Domaradzka S., Kałwak G., Ceramika ze schyłku neolitu i początków epoki brązu na "Byczej Wyspie" w Pluskach, stan. VII, w woj. warmińsko-mazurskim (sezony 2003 - 2004), [w:] Bokiniec A., Z., Sobieraj J. (red.) Na przełomie epok - na rubieży światów (Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten), Pruthenia Antiqua. Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich, vol. II, Olsztyn.

2006 rok
 • Brzóska A., Kałwak G. Wyniki badań sondażowych na wielokulturowym stanowisku archeologicznym nr AZP 54-66/35 w Warszawie - Białołęce, przy ulicy Zdziarskiej. Światowit - w druku.


mgr Magda Nowakowska

2001 rok
 • Nowakowska M. Zniszczona osada z wczesnej epoki żelaza w Wyszemborku-Biestrzykowie, stanowisko VII, powiat mrągowski, [w:] red. W .Nowakowski, A. Szela, Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ŚWIATOWIT Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VII, Warszawa 2001, s. 149 - 159.

2002 rok
 • Nowakowska M. Die Funde der älteren Eisenzeit aus Masuren im Nachlaß von Herbert Jankuhn,[w:] Auf der Suche nach der "verlorenen" Archäologie - materiały z konferencji zorganizowanej przez Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa i Instytut Archeologii UW.

2003 rok
 • Nowakowska M. Przypadek czy ofiara [w:] red. Szymański P. Barbaricum t. 7.

2004 rok
 • Nowakowska M. Pochówki zbiorowe na brukach kamiennych ze schyłku epoki brązu na cmentarzysku w Wyszemborku, stan. IV a [w:] red. Hoffmann M., Sobieraj J., Pruthenia Antiqa, Studia Do Pradziejów i Wczesnej Historii Ziem Pruskich, s. 329 - 337


mgr Agnieszka Jaremek

1997 rok
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie st.XIX, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.II, 1997, s.136-141
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek, A.Rozwałka Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów na stanowisku nr I w Skibicach, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.II, 1997, s.142-148

1998 rok
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie stan. XIX, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s.141-146
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy stan. I, woj. siedleckie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s.183-187
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s.237-241
 • A.Jaremek, R.Niedźwiadek, A.Rozwałka Wyniki badań gródka stożkowego w Brzezinach-Trójni stan. XXVI, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s.227-231
2001 rok
 • A.Jaremek, Z.Bagniewski, A.Błażejewski, M.Gładki, M.Masojć Z badań powierzchniowych wyprzedzających budowę autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne T.XLIII 2001, s.133-146
2002 rok
 • A.Jaremek Materiały ceramiczne ze stanowiska 6 w Daniłowie Małym gm. Łapy, woj. białostockie, [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego (w druku)
 • A.Jaremek Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska II w Ruścu gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie, Światowit t. III
2003 rok
 • A.Jaremek Materiały z osady wczesnośredniowiecznej Wierzbin, woj. mazowieckie - st. AZP 56-64/17, Światowit t. IV
 • A.Jaremek Bródno Stare, st. 1 - wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej, Światowit t. IV
2004 rok
 • A.Jaremek Brązowa figurka zoomorficzna z Jeziorka [w:] red. Szymański P. Barbaricum t. 7
2005 rok
 • A.Jaremek Badania na osadzie przygrodowej w Jeziorku stan. I, Światowit t. V
 • A. Jaremek, L. Czerniak, M. Gładki Wczesnoneolityczna osada na st. 5 (Aut A1-152) w Bielawkach, gm. Pelplin, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku
 • A. Jaremek, M. Gładki Wielokulturowa osada na st. 13 (Aut A1-76) w miejscowości Frąca, gm. Smętowo, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku


mgr Artur Brzóska

2006 rok
 • Brzóska A., Kałwak G. Wyniki badań sondażowych na wielokulturowym stanowisku archeologicznym nr AZP 54-66/35 w Warszawie - Białołęce, przy ulicy Zdziarskiej. Światowit - w druku.


mgr Artur Grabarek

2006 rok
 • Grabarek A., Manasterski D. Wyniki ratowniczych badań wielokulturowego stanowiska w Raszynie - Rybiu, woj. mazowiecki prowadzonych w latach 2001 - 2003. Światowit - w druku.mgr Dariusz Manasterski

1996 rok
 • Manasterski D. Neolityczne materiały z cmentarzyska kurhanowego w Piórkowie, w: W. Nowakowski (red.), Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 165-170.

1997 rok

 • Manasterski D. Archeologiczne miernictwo terenowe (Skrypt dla studentów do użytku wewnętrznego), Warszawa.

1998 rok

 • Manasterski D. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na stanowisku II w Wyszemborku woj. olsztyńskie, w: A. Buko (red.), Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Warszawa, s. 161-166.
 • Waluś A., Manasterski D. Osada czy miejsce kultu ? "Stanowisko II" w Wyszemborku, gmina Mrągowo, woj. olsztyńskie w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996, "Światowit" T.XLI Fasc. B: 1998, s. 349-366.

1999 rok
 • Waluś A., Manasterski D. Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu, "Światowit" T.XLII Fasc. B, Warszawa, s. 207-212.

2001 rok
 • Manasterski D. Jamowy grób ciałopalny z żelazną sprzączką do pasa, ze stanowiska I w Rembielinie, powiat przasnyski, w: W. Nowakowski i A. Szela (red), Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, s. 127-133.
 • Manasterski D. Schyłek epoki kamienia i początek epoki brązu na Pojezierzu Mazurskim w świetle badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku X w Ząbiu, gm. Olsztynek, woj. warmisko-mazurskie. Raport końcowy przygotowany dla KBN z realizacji projektu badawczego Nr 1H01H00419, Warszawa.
 • Manasterski D., Piasecki K., Waluś A. Schyłkowyoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stanowiska X w Ząbiu woj. warmińsko-mazurskie, "Światowit" T.XLIV, Fasc. B, Warszawa, s. 145 - 166.
 • Waluś A., Manasterski D. "Bursztynowy" wojownik sprzed czterech tysiącleci, "Archeologia Żywa" nr 2 (17) Warszawa, s. 24-25.

2002 rok
 • Manasterski D. Męska biżuteria bursztynowa sprzed 4000 lat, "Polski Jubiler" nr 3 (17): 2002, s. 42-43.
 • Manasterski D. Grób mężczyzny z ozdobami bursztynowymi sprzed 4000 lat, "Złoto Srebro Czas 2002" 4-6 października 2002, s. 24.
 • Manasterski D. The tomb of man with 4000 years-old amber jewellery. Mogila musciny s antarnymi ukrasenami, nascitywa ? scaa okolo 4000 let, "Złoto Srebro Czas 2002", s. 52-53.
 • Waluś A., Manasterski D. Stanowisko X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. Warmińsko-mazurskie w świetle dotychczasowych badań, w: M. Karczewska, M. Karczewski (red.), Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000 - 2001. Materiały z konferencji, Białystok 6-7 grudnia 2001 roku, Białystok, 63-64

2004 rok
 • Waluś A., Manasterski D. Schyłek epoki kamienia i początek epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, w: M. J. Hoffmann, J. Sobieraj (red.), Pruthenia Antiqua. Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich, vol. I, Człowiek a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku, Olsztyn, s. 33-54.

2006 rok
 • Manasterski D., Grabarek A. Wyniki ratowniczych badań wielokulturowego stanowiska w Raszynie - Rybiu, woj. mazowieckie prowadzonych w latach 2001 - 2003. Światowit - w druku.
 • Waluś A., Manasterski D. Rezultaty prac wykopaliskowych na stanowisku X w Ząbiu, gm. Olsztynek, prowadzonych w latach 1997 - 2004. Światowit - w druku.
 • Manasterski D. "Iwieńsko-trzciniecki" komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice z Pojezierza Mazurskiego. Światowit - w druku.


mgr Marcin Gładki

2000 rok
 • M. Gładki Gliniana figurka zoomorficzna ze st.II w Wyszemborku. gm. Mrągowo, woj. wa,rmińsko-mazurskie. Z badań nad kontaktami kultury kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza, [w:] Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w 70 rocznicę urodzin, red. W.Nowakowski, Warszawa, s.79-87

2001rok
 • M.Gładki, Z.Bagniewski, A.Błażejewski, A.Jaremek, M.Masojć Z badań powierzchniowych wyprzedzających budowę autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne T.XLIII 2001, s.133-146

2002 rok
 • M.Gładki Gliniana figurka zoomorficzna ze stanowiska II w Wyszemborku, woj. warmińsko-mazurskie, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno, s.128-129
 • M.Gładki Zausznice z Wyszemborka, stanowisko II, woj. warmińsko-mazurskie - miejsca kultu z wczesnej epoki, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno, s.130
 • M.Gładki Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku II w Wyszemborku, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w latach 1999-2001, [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi, Białystok, s.189-204
 • M.Gładki Osada i miejsce kultu ludności kultury kurchanów zachodniobałtyjskich na st. II w Wyszemborku, gm. Mrągowo w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1997, [w:] Studia galindzkie, Warszawa

2003 rok
 • M.Gładki Chronologia schyłkowych faz wczesnej epoki żelaza na Warmii i Mazurach w świetle badań na stanowisku II w Wyszemborku gm. Mrągowo woj. warmińsko - mazurskie, [w:] Kultura bogaczewska 20 lat później.

2004 rok
 • M. Gładki , K. Czajkowski Zastosowanie cyfrowej fotogrametrii naziemnej w dokumentacji archeologicznej i architektonicznej, (w:) Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa, s. 37 - 57.

2005 rok
 • M.Gładki Wielokulturowa osada na st. 13 (Aut A1-76) w miejscowości Frąca, gm. Smętowo, woj. pomorskie, [w:] Raport 2003-2005. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B - w druku
 • M. Gładki, K. Czajkowski, A. Gołembnik, A. Kadłuczka, T. Morysiński, J. Rulewicz, Zastosowane cyfrowych technik dokumentacyjnych przy badaniu zespołów zabytkowych jako proces interdyscyplinarny - zintegrowana dokumentacja, cele, możliwości, praktyka, [w:] Kongres Konserwatorów Zabytków, red. J. Jasieńko, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa, s.91-99.
 • M. Gładki, L. Czerniak, A. Jaremek, Wczesnoneolityczna osada na st. 5 (Aut A1-152) w Bielawkach, gm. Pelplin, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku
 • M. Gładki, A. Jaremek, Wielokulturowa osada na st. 13 (Aut A1-76) w miejscowości Frąca, gm. Smętowo, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku
 • M. Gładki, T. Morysiński, R. Pachocki, Osada z wczesnej epoki żelaza i późnego średniowiecza na st. 1 (Aut A1-151) w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku


mgr Tadeusz Morysiński

2000 rok
 • T. Morysiński, Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane z Komorowa k. Warszawy, Studia i Materiały Archeologiczne, t. 10, red. T. Scholl, Warszawa 2000, s.129-158.

 • T. Morysiński, Rozmowy z Henrykiem Rokitą, garncarzem z Rędocina, "Światowit" Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, t. XLIII, fasc. B., red. T. Mikocki, Warszawa 2000, s. 158-164.

2004 rok
 • T. Morysiński, Słowo wstępne, "Monument", Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, red. T. Morysiński, Warszawa 2004, s. 5-11.

 • T. Morysiński, Z problematyki badań nad średniowieczną ceramiką z Wilanowa, Monument, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004, s. 161-175.

 • A. Gołembnik, T. Morysiński, Zastosowanie nowych technik dokumentacyjnych, Cel, możliwości i konsekwencje, (w:) Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004, s. 161-169.

 • A. Gołembnik, T. Morysiński, Czas na nowe technologie, "Ochrona Zabytków", 2004 nr 1/2, red. B. Wierzbicka, , s. 93-103.

 • T. Morysiński, J. Rulewicz, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków najważniejsze zadania, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 15, red. K. Kuśnierz, s. 83-92.

 • M. Kwiatkowska, T. Morysiński, Nowożytne naczynia ceramiczne z Wyszkowa, Tumanka, Deskórowa i Skuszewa, red. L.Czerniak ss.26 - w druku.

 • K. Czajkowski, T. Morysiński, Zastosowanie nowoczesnych systemów dokumentacji podczas badań w Katedrze we Fromborku w 2004 roku, Poszukiwanie Grobu Mikołaja Kopernika, Castri Dominae Nostrae Litterae Annales, vol. II., red. J. Gąssowski, Pułtusk 2005, ss 6 - w druku.

2005 rok
 • K. Czajkowski, M. Gładki, A. Gołembnik, A. Kadłuczka, T. Morysiński, J. Rulewicz, Zastosowane cyfrowych technik dokumentacyjnych przy badaniu zespołów zabytkowych jako proces interdyscyplinarny - zintegrowana dokumentacja, cele, możliwości, praktyka,(w:) Kongres Konserwatorów Zabytków, red. J. Jasieńko, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2005, s.91-99.

 • T. Morysiński, Introduction, (w:) "Monument", Studies and Materials of National Center for Historical Monument Studies and Documentation, red. T. Morysiński, Warszawa 2005, s. 5-11.

 • T. Morysiński, Research into the Medieval Ceramices from Wilanów,(w:) "Monument" Studies and Materials of National Center for Historical Monument Studies and Documentation, Warszawa 2005, s. 135-149.

 • T. Morysiński, Polish Monumental Gardens: Research, Documentation, Conservation, Architectural Association , London, ss. 25. w druku.

 • T. Morysiński, Przyczynek do badań nad ceramicznymi pojemnikami używanymi w w Ogrodzie Wilanowskim, "Monument", Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, red. T. Morysiński, Warszawa 2005, s.305-337.

 • T. Morysiński, Nowożytne naczynia gliniane z Komorowa, Ruśca i Strzeniówki, Monument, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, red. T. Morysiński, Warszawa 2005, s. 375- 415.

 • A. Gołembnik, T. Morysiński, Nowa metodyka i nowoczesne technologie,(w:) Wilanowski Informator Konserwatorski, red. P. Jaskanis, Warszawa 2005, s. 45.

 • A. Gołembnik, T. Morysiński, Badania archeologiczne w ogrodzie 2003-2005, (w:) Wilanowski Informator Konserwatorski, red. P. Jaskanis, Warszawa 2005, s. 63-66.

 • T. Morysiński, J. Rulewicz, Philosophy: National Approaches and Perspectives on the Management of Public Parks, (w:) My Place - European historic parks and their communities, red. P. Goodchild, London 2005. - w druku

 • T. Morysiński, K. Nosek, R. Stachańczyk, Cz. Wysocki, Case Studies: Park Mużakowski/ Muskauer Park Polish- German Landscape Park on the River Neisse, (w:) My Place - European historic parks and their communities, red. P. Goodchild, London 2005. - w druku

 • Tadeusz Morysiński, Archeologia ogrodowa w procesie rewaloryzacji założeń pałacowo- ogrodowych, Ochrona Zabytków, 2005, nr 3, red. B. Wierzbicka - w druku.

 • M. Gładki, T. Morysiński, R. Pachocki, Osada z wczesnej epoki żelaza i późnego średniowiecza na ST. 1 (Aut A1-151) w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin, woj. pomorskie, (w:)Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładki - w druku

 • P. Kaczmarek, T. Morysiński, P. Uściłko, Obozowisko z epoki kamienia i osada z późnego średniowiecza i nowożytnych na ST. 16 (Aut A2-60) w miejscowości Przyłęk, gm. Nowy Tomyśl woj. wielkopolskie, Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w Polsce w latach 2003-2005. red. M. Gładka - w druku.

 • T. Morysiński, Introduction to the Research into the Ceramic Vessels used in Wilanów Garden, "Post- Medieval Archaeology"; The Journal of the Society for Post- Medieval Archaeology - w druku.
Kontakt | Instytut Archeologii UW

Strona główna