Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

- Tom III

<<< powrót


Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu


Spis Treści

 

 

Adam Wawrusiewicz

Ceramika typu Sokołówek na Podlasiu i jej znaczenie w rozwoju społeczności subneolitycznych Polski północno-wschodniej

Pottery of the Sokołówek type in Podlachia and its significance in the development of sub-Neolithic communities of North-Eastern Poland (summary)

 

Dariusz Manasterski , Katarzyna Januszek

Lokalna społeczność z wczesnej epoki brązu nad dolną Utratą na przykładzie odkrycia z Grądów, gm. Leszno

Early Bronze Age local community in the area of the lower Utrata river based on the discovery in Grądy, Leszno municipality (summary)

 

Aneks . Maciej T. Krajcarz

Ekspertyza petrograficzna zabytku kamiennego ze stanowiska Grądy, gm. Leszno, woj. mazowieckie

 

Микола  Kривальцевич

Уникальное погребение бронзового века в Борисовщине (Предполесье Беларуси): новые аспекты интерпретации

Mikola Kryvaltsevich

The Bronze Age unique grave in Borisovshchina (Sub-Poles’e of Belarus): New aspects of interpretation (summary)

 

Wojciech Borkowski , Mariusz Kowalewski

Groty strzał z epoki brązu w świetle danych taksonomiczno-chronologicznych z obszaru Mazowsza i Podlasia

Arrowheads from the area of Masovia and Podlachia in the contextof Bronze Age materials (summary)

 

Joanna Gawrońska , Artur Grabarek , Michał Przeździecki

Osadnictwo kultury trzcinieckiej na stanowisku nr X w Falęcinie, woj. mazowieckie

Settlement activity of the Trzciniec Culture at site X in Falęcin,Masovian Voivodeship (summary)

 

Paulina Skorupska

Ceramika kultury trzcinieckiej ze stanowiska 7 w Brwinowie, pow. Pruszków

Pottery materials of the Trzciniec Culture from site 7 in Brwinów, Pruszków county (summary)

 

Mariusz Kowalewski

Inwentarz krzemienny kultury trzcinieckiej z osady w Brwinowie, stanowisko 7, woj. mazowieckie w świetle analizy technologicznej materiałów z wykopu 3

Inventory of flint artifacts from the settlement in Brwinów, site 7,Masovian Voivodeship, in the context of technological analysis of materialsfrom trench 3 (summary)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę