dr hab. Adam Cieśliński

Imię i nazwisko:dr
Adam Cieśliński
Numer pokoju:3.07
Telefon:022 55-22-807
Fax:022 55-22-801
e-mail:adamcie@yahoo.com


Dyżur:

wtorek 13-15, pok. 307 (wejście przez 305)

 

Zajęcia:

Germanie i Bałtowie w starożytności (seminarium wraz z B. Kontnym) – wt. 15.00 – 16.30, Sz. G. s, 2. 12;

Grobowce, groby i uczeni (wykład ogólnouniwersytecki) semestr letni

Praktyki terenowe, wykopaliska w Nowym Łowiczu - lato 2016

 

Zainteresowania: archeologia basenu Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem północnej części Polski.

 

Prowadzone badania terenowe:

- Nowy Łowicz, pow. drawski (od 2000 do dzisiaj). Badania największego w Polsce cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich w ramach współpracy Instytutu Archeologii UW oraz Muzeum w Koszalinie (mgr Andrzej Kasprzak). Wykopaliska objęte są honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UW oraz Ministra Obrony Narodowej.

- Lubieszewo (2006). Kurhan książęcy z wczesnego okresu rzymskiego. Badania we współpracy z Universität Bonn (prof. Jan Schuster)

- Piotrowicze (2001). Cmentarzysko kultury wielbarskiej na zachodniej Białorusi we współpracy z Białoruską Narodową Akademią Nauk (dr Vadzim Belaviec).

 

Prace i projekty badawcze:

od 2001 r. Opracowanie materiałów kultur przeworskiej i wielbarskiej ze spuścizny H. Jankuhna we współpracy z Archäologisches Landesmuseum, Szlezwik.

2006–2009 Przygotowanie do druku monografii kultury wielbarskiej w dorzeczu Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy: Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka, und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010.

2008–2009 Opracowanie materiałów o nawiązaniach południowobałtyckich z cmentarzyska Kong Svend Park na Zelandii we współpracy z Museum Kroppedal oraz Uniwersytetem w Kopenhadze.

od 2009 r. Przygotowanie polskiej edycji Corpus der römischen Funde im europäischem Barbaricum, Polen: Ermland (wraz z dr hab. R. Ciołek z IA UW).

od 2009 r. Kurhany kultury wielbarskiej. Studia nad obrządkiem pogrzebowym w północnej części Europy Środkowej w okresie wpływów rzymskich.

 

Wykaz publikacji:

wybór tekstów dostępny na portalu academia.edu

http://uw.academia.edu/AdamCie%C5%9Bli%C5%84ski

Monografie:

a) Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka, und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010.

Artykuły:

1. Grób kultury wielbarskiej z Knopina w świetle archiwaliów Museum für Vor- und Frühgeschichte, [w:] J. Kolendo & W. Nowakowski (red.), Antiquitates Prussiae, Warszawa 2000, 89–103.

2. Zapinki kolankowate z Prussia Museum, czyli o możliwościach przywrócenia do obiegu naukowego zabytków ze zbiorów królewieckich, Światowit. Nowa Seria II (XLIII), fasc. B, 2001 (2000), 53–64.

3. Materiały z cmentarzyska w Krośnie, pow. pasłęcki, z kartoteki Herberta Jankuhna, [w:] W. Nowakowski & A. Szela (red.), Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VII, Warszawa 2001, 47–63.

4. (wraz z W. Nowakowskim) Zniszczone cmentarzysko kultury przeworskiej w Sochaczewie-Karwowie, [w:] J. Andrzejowski & R. Prochowicz & A. Żórawska (red.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica. Seriae Gemina, tom I, Warszawa-Lublin 2002, 185–210

5. (wraz z K. Hahułą) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pom., w latach 2000–2001. Kurhan 34, [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Gdańsk 2003, 211–235

6. Pollwitten, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 23, Berlin-New York 2003, 267–270

7. „Neue“ Materialien zu einem Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus Połowite, Kr. Morąg, [w:] W. Nowakowski & M. Lemke (red.), Auf der Suche nach der „verlorenen” Archäologie, Warszawa 2003, 23–36.

8. Znaleziska grobowe z Szalmi i Wysokiej Braniewskiej. Kultura wielbarska nad dolną Pasłęką w starszym okresie rzymskim, [w:] A. Bursche & R. Ciołek (red.), Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2003, 133–144.

9. XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 19-21 listopada 2003, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, 317–319.

10. (wraz z W. Nowakowskim) Die Passarge - ein barbarischer Rubikon, [w:] C. von Carnap-Bornheim & H. Friesinger (red.), Wasserwege: Lebensadern – Trennungslinien, Schriften des Archäologischen Landesmuseum, Ergänzungsreihe 3, Neumünster 2005, 253–268.

11. (wraz z A. Kasprzakiem) Cmentarzysko w Nowym Łowiczu w świetle najnowszych badań. Kurhan 29 [w:] W. Nowakowski et alii (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Koszalin 2006, s. 109–124.

12. (wraz z A. Kasprzakiem) Nowy Łowicz. Badania archeologiczne na Poligonie Drawskim, “Z Otchłani Wieków” 61/1–2, 2006, 136–143.

13. (wraz z W. Nowakowskim) An der gotischen Grenze: das baltische Gräberfeld Konnegen/Koniewo im Ermland (Nordostpolen), [w:] V. Mihailescu-Bîrliba et alii (Hrsg.), Miscellanea Romano-Barbarica. In honorem septagenarii magistri Ion Ionita oblata, Bucaresti 2006, 133–158.

14. Nekropola w Olsztynie. Zagadnienie północnego zasięgu kultury przeworskiej na pograniczu Mazowsza i Warmii we wczesnym okresie rzymskim, [w:] W. Nowakowski & A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, t. XIV, Warszawa 2006, 45–59.

15. (wraz z A. Kasprzakiem) Wykopaliska archeologiczne w sercu poligonu, [w:] 60 lat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 3.02.1946–2.02.2006, Drawsko Pomorskie 2006, 28–29.

16. (wraz z J. Andrzejowskim) Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa 2007, 279–319.

17. Specyfika badań nad kulturą wielbarską w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński, [w:] M. Fudziński & H. Paner (red.), Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk 2007, 273–292.

18. Die Besiedlungsgeschichte der Wielbark-Kultur im Flussgebiet von Alle (Łyna), Passarge (Pasłęka) und oberer Drewenz (Drwęca), „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 13/1, 2008, 31–43.

19. (wraz z D. Wyczółkowskim) Zapinka gąsienicowata z Tumian, pow. olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej nad Łyną, „Wiadomości Archeologiczne” LX, 2008, 179–187.

20. Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Monumenta Studia Gothica V, Lublin 2008, 113–131.

21. Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą, Pruthenia IV, Olsztyn 2008, 87–115.

22. Zur Methode der Identifizierung von Artefakten aus dem ehemaligen Prussia-Museum am Beispiel ausgewählter Funde der Wielbark-Kultur, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 8, Warszawa 2009, 39–52.

23. (wraz z A. Kasprzakiem) Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Groby wtórne na przykładzie kurhanu 26, [w:] A. Janowski et alii (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22–24. 11. 2007 r., Szczecin, Acta Archaeologica Pomoranica III, Szczecin 2009, 179–194.

24. Artefacts from the cemetery at Kong Svends Park with Southern Baltic connections, [w:] L. Boye & U. Lund Hansen, Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark, Kroppedal Studier i Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi, t. II, Kroppedal 2009, 193–211.

25. (wraz z A. Kasprzakiem) Starożytne mogiły na Poligonie Drawskim, [w:] B. Kaim (red.), Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 21–27.

26. (wraz z A. Kasprzakiem) Ein Grabhügelgräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Łowicz in Pommern, [w:] U. Lund Hansen & A. Bitner-Wróblewska (red.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005‒2008, Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 7, København-Warszawa 2010, 365‒376.

27. Stratygrafia pozioma trzech cmentarzysk z „cichego kącika” kultury wielbarskiej, [w:] A. Urbaniak et alii (red.), TERRA BARBARICA. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, 211‒227.

28. (wraz z A. Kasprzakiem) Nowy Łowicz. Wykopaliska pod ostrzałem, „Archeologia Żywa” 4(56), 2011, 52–54.

29. Grabhügel der Wielbark-Kultur – Gemeinschafts-, Familien- und Elitengrabmäler. Einführung in die Problematik, Sonderband „Det 61. Internationale Sachsensymposion“, Haderslev, Danmark, Arkæologi in Sleswig/Archäologie in Schleswig, Neumünster 2011, 171–186.

30. (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Wykopaliska w Nowym Łowiczu, pow. drawski w latach 2009 i 2010, „Światowit“, Nowa Seria VIII (XLIX), Fasc. B, 2011 (2009–2010), 229–233.

31. Grabmonumente der Wielbark-Kultur in der interdisziplinären Forschung, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Jahresbericht 2011, Schleswig 2012, 66–67.

32. So ähnlich oder so unterschiedlich? Die Bevölkerung Nord- und Ostpolen in der römischen Kaiserzeit und in der frühen Völkerwanderungszeit, „Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein“ 2012, 14–19.

33. (wraz z J. Schusterem) Neue Forschungen auf dem älterkaiserzeitlichen Fürstengräberfundplatz Lübsow-„Tunnehult“, „Germania“ 87/2, 2009 (2012), 569–587.

34. (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2011, „Światowit“, Nowa Seria IX (L), Fasc. B, 2012 (2011), 323‒330.

35. (wraz z K. Göbel i J. Nowotnym) Studien zur räumlichen Lage der Grabhügelgräberfelder der Wielbark-Kultur in Pommern und Großpolen, Jahresbericht ZBSA 2012, Schleswig 2013, 40‒41.

36. (wraz z A. Rauem) New finds from the Late Roman Period and the Early Migration Period in Varmia, [w:] M. Hoffmann, M. Karczewski, S. Wadyl (red.), I warmińsko-mazurska sesja sprawozdawcza (za lata 2008–2012) poświęcona pamięci Prof. J. Okulicza-Kozaryna / 1st Varmia-Masuria report session (for years 2008–2012) dedicated to the memory of Prof. J. Okulicz-Kozaryn, Białystok-Gdańsk-Olsztyn-Toruń 2013, 33–34.

37. Exeption or Rule? The phenomenon of the Flat Graves at the Barrow Cemeteries of the Wielbark Culture, Jahresbericht ZBSA 2013, Schleswig 2014, 44–45.

38. Kurhany w Lędyczku w pow. złotowskim a skamieniali tancerze z byłego Bergelau, Kr. Flatow, [w:] R. Madyda-Legutko & J. Rodzińska-Nowak (red.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Kraków 2014, 407–418.

39. The presence of flat graves at the burial mound cemeteries of the Wielbark Culture in northern and eastern Poland, “Wiadomości Archeologiczne” LXIV, 2013, 49–84.

40. (wraz z A. Rauem) An eastern type of ‘Bügelknopffibeln’ (knob-on-bow brooches) Evidence for communication during the Early Migration Period along the Southern Baltic Sea coast, [w:] A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014, 16–17.

41. (wraz z I. Lewoc) Odry – Wielbark culture cemetery with barrows and stone circles / Odry – ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Hügelgräbern und Steinkreisen, [w:] A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014, 64–67.

42. System informacji geograficznej (GIS) dla cmentarzyska z kurhanami i kręgami kamiennymi w Babim Dole-Borczu na Kaszubach, [w:] J. Andrzejowski (red.), In Medio Poloniae Barbaricae Agnieszka Urbaniak in memoriam, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. III, Warszawa 2014, 45–63.

43. Kopce kultury wielbarskiej z Mazowsza i Podlasia a tzw. typ rostołcki – próba nowego spojrzenia na związki cmentarzysk kurhanowych z polski północnej i wschodniej, „Wiadomości Archeologiczne” LXV, 2014, 45–93.

44. Stan i perspektywy badań nad nekropolami kurhanowymi kultury wielbarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk 2015, 17–29

 

Teksty w druku:

a) (wraz z R. Ciołek) CRFB PL Ermland – Stand der Bearbeitung, [w:] Materiały z konferencji: „Archäologie zwischen Römern und Barbaren“, Frankfurt a. M., 19–21.03.2009, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Bonn.

b) A Cultural and Ethnic Border during the Roman and Early Migration Periods in Northeastern Poland, [w:] “Life on the Edge. Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe. 63rd Internationales Sachsensymposion”, Durham, 1–6.09.2012. Neue Studien zur Sachsenforschung 5, Hannover.

c)  (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2012, „Światowit“, Nowa Seria X (LI), Fasc. B, 2013 (2012).

d)  (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2013, „Światowit“, Nowa Seria XI (LII), Fasc. B, 2014 (2013).

 

Udział w konferencjach (wybór):

W sumie kilkadziesiąt referatów, komunikatów oraz posterów zaprezentowanych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, między innymi:

1. (wraz z K. Hahułą) „Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pom., w latach 2000-2001. Kurhan 34”, XIII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk 14–16.11.2001.

2. (wraz z W. Nowakowskim) „Die Passarge - ein barbarischer Rubikon“, Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wasserwege: Lebensadern – Trennungslinien, Schleswig 30.11–04.12.2002.

3. „Ślady starożytnej orki na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu”, XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 19–21.11.2003.

4. „Prowincja świata gockiego. Pojezierze olsztyńskie w okresie wpływów rzymskich”, 650-lecie Olsztyna. Zanim powstało miasto, Olsztyn, 25.09.2003.

5. (wraz z J. Andrzejowskim) „Germanie i Bałtowie. Sąsiedztwo przyjazne czy wrogie”, Kultura bogaczewska w 20 lat później, Warszawa, 26–27.03.2003.

6. „Specyfika badań nad kulturą wielbarską w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński”, Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, 24–26.11.2004.

7. (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko w Nowym Łowiczu w świetle najnowszych badań”, Goci na Pomorzu Środkowym, Koszalin, 28–29.10.2005.

8. „Przemiany osadnicze kultury wielbarskiej w dorzeczu Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy” oraz

(wraz z A. Kasprzakiem) „Ostatnie dwa sezony badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim”, XV Sesja Pomorzoznawcza, Elbląg, 30.11–2.12.2005.

9. (wraz z A. Kasprzakiem) „Ein Grabhügelgräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Łowicz in Pommern“, Network Denmark-Poland. Archaeology and Cultural Heritage. Contacts across the Baltic in the Iron Age (500 BC – 1000 AD). Mazury, 11–15.5.2006.

10. „Die Besiedlungsgeschichte der Wielbark-Kultur im Flussgebiet von Alle, Passarge und oberer Drewenz“, Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Archivalien im nordöstlichen Mitteleuropa, Białe Błota, 23–26.6.2006.

11. „Deutsche Archivalien als Quelle zur Erforschung der Wielbark-Kultur in Nordostpolen“, The Next Generation“ – Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen, Berlin, 6–9.7.2007.

12. „Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka“, The turbulent epoch - new materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Krasnobród, 18–22.9.2007.

13. (wraz z J. Schusterem) „Badania kurhanu książęcego w Lubieszewie na Pomorzu Zachodnim” oraz (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Badania sezonu 2006 i 2007”, XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22–24.11.2007.

14. (wraz z A. Kasprzakiem) „Neue Entdeckungen im Grabhügelgräberfeld in Nowy Łowicz, Pommern”, Seminar at Kroppedal Museum, Kroppedal (Dania), 28.5.2008.

15. (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko kultury wielbarskiej” oraz (wraz z J. Andrzejowskim, A. Kasprzakiem, T. Rakowskim) „W drodze do krainy Oium. Zaskakujące znaleziska z Nowego Łowicza i Jartyporów”, 20 lata badań w Nowym Łowiczu, Mielno 20-22.10.2008.

16. (wraz z R. Ciołek) „CRFB PL Ermland – Stand der Bearbeitung“, Archäologie zwischen Römern und Barbaren, Frankfurt/Men, 19–21.3.2009.

17. (wraz z A. Kasprzakiem) „Wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski w sezonach 2008 i 2009“, XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 18–20.11.2009.

18. (wraz z A. Kasprzakiem) „21 lat archeologii w Nowym Łowiczu", 90 lat na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 4-10.12.2009.

19. „Grabhügel der Wielbark-Kultur – Gemeinschafts-, Familien- und Elitengrabmäler. Einführung in die Problematik“, 61. Sachsensymposium, Haderslev (Dania), 11–15.9.2010.

20. „Kultura wielbarska“, Pogranicze Trzech Światów – Mazowsze u schyłku starożytności, Żuromin, 4–6.10.2010.

21. „Grabhügel der Wielbark-Kultur. Studien zu den Bestattungssitten der römischen Kaiserzeit im nördlichen Mitteleuropa“, Mitarbeiterkolloquium ZBSA/ALM, Schleswig, 16.5.2011.

22. „Kurhany kultury wielbarskiej. Wstęp do problematyki, Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej“, Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk, 20–21.10.2011.

23. „Prezentacja książki: A. Cieśliński, Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, B. 17, Berlin 2010“, Archäologie grenzenlos. Aktuelle Ergebnisse deutsch-polnischer Forschungsprojekte des Museums für Vor- und Frühgeschichte, Neues Museum, Berlin.

24. (wraz z A. Kasprzakiem) „Materiały ludności kultury łużyckiej na wielokulturowym cmentarzysku w Nowym Łowiczu, stan. 2, pow. drawski”, XVIII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2009–2011, Malbork, 16–18.11.2011.

25. „Grabhügel der Wielbark-Kultur. Studien zu den Bestattungssitten der römischen Kaiserzeit im nördlichen Mitteleuropa (sesja posterowa)“, Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Hamburg, 23–25.11.2011.

26. „A Cultural and Ethnic Border during the Roman and Early Migration Periods in Northeastern Poland”, Life on the Edge. Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe. 63rd Internationales Sachsensymposion, Durham (Wielka Brytania), 1-6.09.2012.

27. (wraz z A. Rauem) “Nowe znaleziska z późnego okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na Warmii i w Prusach Górnych / New finds from the Late Roman and the Early Migration Periods in Varmia and Oberland”, I. Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008–2012), Giżycko, 24–.10.2013.

28. „Nekropole kurhanowe kultury wielbarskiej w świetle najnowszych badań”, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kozienice-Warszawa, 4–6.12.2013 r.

29. (wraz z A. Rauem) “An eastern type of ‘Bügelknopffibeln’ (knob-on-bow brooches). Evidence for communication during the Early Migration Period along the Southern Baltic Sea coast”, Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 65. International Sachsensymposion, Warszawa, 13–17.9.2014 (sesja posterowa).

30. „Die Frage der Kontinuität in der Erforschung der Grabhügelgräberfelder der Wielbark-Kultur“, 8. Deutscher Archäologiekongress, Berlin, 6–10.10.2014.

 

Popularyzacja:

1. Publikacje popularnonaukowe, np. w „Z Otchłani Wieków”, t. 61/1–2, 2006 oraz wywiady i informacje prasowe do tekstów K. Łukaszewskiej, Poligon dla archeologów, „Uniwersytet Warszawski”, grudzień 2008, M. Landau, Polscy Goci, „Wprost” 38, 2009, http://www.wprost.pl/ar/171629/Polscy-Goci/, Szymona Zdziebłowskiego, Nowe odkrycia na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej, Portal Nauka w Polsce, PAP. http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=379489&data=&lang=PL&_CheckSum=1586204657 , Archeolodzy na poligonie, Portal Nauka w Polsce, PAP. http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399120,archeolodzy-na-poligonie.html

2. Udział w audycjach radiowych, np. pogram Sezon na Dwójkę: Polska Gotów prowadzony przez Katarzynę Kobylewską, 6.10.2009. http://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/189056,Sezon-na-Dwojke-Polska-Gotow

3. Prelekcje popularnonaukowe, np. „Archeologia Archiwalna” i (wraz z A. Kasprzakiem) „Nowy Łowicz - wykopaliska pod ostrzałem” w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, 23.4.2009 r. i 25.1.2011 r.

4. Liczne spotkania prezentujące wyniki wykopalisk w Nowym Łowiczu z środowiskiem wojskowym związanym z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie.

5. Publikacje w czasopismach popularnonaukowych: "Z Otchłani Wieków" i "Archeologia Żywa".

 

Organizacja cyklicznych rowerowych objazdów naukowych wraz z zajęciami dla studentów IA UW:

a) „Północne Mazowsze i Warmia od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów”, Mława-Olsztyn, 4–7.5.2007 r.

Zajęcia obejmowały problematykę kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, kultury przeworskiej (ze szczególnym uwzględnieniem skupiska nidzickiego) oraz kultury wielbarskiej w tzw. strefie D według Wołągiewicza. Objazd rowerowy obejmował trasę z Mławy do Olsztyna, podczas której zwiedziliśmy liczne stanowiska archeologiczne, między innymi płaskie cmentarzyska w Niedanowie, Bartkach, Ważynach, Tomarynach, Podlejkach, cmentarzysko kurhanowe w Pielgrzymowie oraz grodzisko kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Sząbruku. Objazd rowerowy obejmował trasę z Mławy do Olsztyna, podczas której zwiedziliśmy liczne stanowiska archeologiczne, między innymi w Niedanowie, Pielgrzymowie, Bartkach, Ważynach, Tomarynach, Podlejkach, Sząbruku. Odwiedziliśmy także dwie jednostki muzealne: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W objeździe wzięli udział także studenci archeologii z zaprzyjaźnionego Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität z Bonn.

GALERIA ZDJĘĆ

b) „Dolne Powiśle od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów”, Gdańsk-Elbląg, 15–19.5.2008 r.

Zajęcia połączone z objazdem naukowym obejmowały problematykę kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej na obszarze Dolnego Powiśla. Dotyczyły szczególnie podziałów kulturowych, chronologii okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów, obrządku pogrzebowego i systemu osadniczego. W ramach objazdu z Gdańska do Elbląga zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu oraz cały szereg stanowisk archeologicznych, między innymi: Pruszcz Gdański, Różyny, Ulkowy, Święty Gaj, Myślęcin, Weklice.

GALERIA ZDJĘĆ

c) „Szlakiem kręgów kamiennych okresu wpływów rzymskich”, Kaszuby, Gdańsk-Chojnice, 7–11.5.2009 r.

Głównym tematem zajęć był fenomen cmentarzysk z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich. Omówione zostały główne problemy związane z genezą, zróżnicowaniem, chronologią oraz interpretacją tego zjawiska. Zajęcia bazowały na materiałach kultury wielbarskiej i przeworskiej, zostały one zaprezentowane jednak na szerokim tle podobnych znalezisk z basenu Bałtyku. Zajęcia były połączone z naukowym objazdem rowerowym po terenie Kaszub, z Gdańska do Chojnic, gdzie występują najbardziej typowe cmentarzyska z kręgami kamiennymi, np.: Odry, Węsiory, Babi Dół Borcz, ale także inne ciekawe stanowiska jak Wyczechowo, Leśno czy Mściszewice. Celem objazdu było także zapoznanie się z materiałami z kolekcji muzealnych: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

GALERIA ZDJĘĆ

d) „Bornholm od epoki brązu po okres wędrówek ludów”, Bornholm 28.5–3.6.2010 r.

Zajęcia przygotowane wspólnie z mgr Magdaleną Nowakowską obejmowały problematykę archeologii Bornholmu od epoki brązu, przez wczesną epokę żelaza, młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich po okres wędrówek ludów. Na Bornholm przybyliśmy drogą morską z Kołobrzegu do Nexø. Zwiedziliśmy stanowiska o zróżnicowanej chronologii i funkcji: zarówno nekropole płaskie jak i o widowiskowych konstrukcjach naziemnych, miejsca kultu, grodziska. Do najbardziej interesujących obiektów należy zaliczyć pochodzące z epoki brązu monumentalne kurhany z okolicy Pedersker i grobowce z konstrukcjami kamiennymi w kształcie łodzi z Troldskoven. Na okres wpływów rzymskich datowane jest cmentarzysko ze stelami, wieńcami i radialnymi konstrukcjami kamiennymi z Stammershalle oraz rozległa nekropola o zróżnicowanym obrządku pogrzebowym w Slusegård. Na wielokulturowym stanowisku Rispebjerg znajdowało się neolityczne miejsce kultu, a także grodzisko zbudowane w okresie wpływów rzymskich, które użytkowano aż do późnego średniowiecza. Najpotężniejszymi średniowiecznymi grodziskami wyspy były natomiast Gamleborg i Lilleborg położone w jej centralnej części. Ważnym punktem objazdu było zwiedzanie Bornholms Museum w Rønne oraz spotkanie z miejscowymi archeologami.

GALERIA ZDJĘĆ

e) „Kultura wielbarska na wschód od dolnej Wisły”, Olsztyn-Elbląg, 15–20.9.2011 r.

 

Przygotowujące do objazdu zajęcia miały na celu omówienie prowincji kultury wielbarskiej położonej na wschód od dolnej Wisły. Podjęte zostały przede wszystkim zagadnienia archeologii osadnictwa uzupełnione o szczegółowo przedstawioną historię badań na tym obszarze oraz dokładną analizę najważniejszych stanowisk. Problematyka przemian osadniczych obejęła młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i wczesną fazę okresu wędrówek ludów. Obok materiałów kultury wielbarskiej przedstawione zostanły nieliczne znaleziska kultury oksywskiej. Szczególną uwagę zwrócono na odziaływania kulturowe, rekonstrukcję starożytnego środowiska geograficznego, strukturę osadnictwa oraz związki pomiędzy osadnictwem a warunkami naturalnymi. Omówione zostały najważniejsze stanowiska regionu, przede wszystkim cmentarzyska. Materiały z tych stanowisk poddano dokładnej analizie chronologicznej i typologicznej. Kolejnym ważnym aspektem zajęć było omówienie zróżnicowania obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej na tym terenie.

Kilkudniowy objazd rowerowy prowadził przez niezwykle malowinicze krajobrazy Pojezierzy Olsztyńskiego i Iławskiego, Równin Orneckiej i Warmińskiej, Wybrzeża Staropruskiego oraz Wysoczyzny Elbląskiej. Zwiedziliśmy ciekawe stanowiska archeologiczne o zróżnicowanym charakterze, np.: płaskie nekropole w Pupkach i Dobrocinie, cmentarzysko kurhanowe w Stolnie, stanowiska wotywne w Młotecznie, Henrykowie i Nowym Dworze. Bliżej poznaliśmy urokliwe historyczne miasta, między innymi Olsztyn, Ornetę, Frombork. Dzięki uprzejmości miejscowych archeologów zapoznaliśmy się także z wystawą Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz zbiorami (także niepublikowanymi) Działu Archeologicznego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

f) "Południowe pobrzeża Bałtyku od epoki brązu po okres wędrówek ludów", Koszalin-Kołobrzeg-Białogard, maj 2014 r. https://archeologianarowerze.wordpress.com/

 

Inne:

1. Współpraca z komitetem redakcyjnym Monumenta Archaeologica Barbarica, członek zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa. http://www.monumenta.org.pl

2. Członek Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa, Berlin. http://www.prussia-museum.eu/KAFU.html

3. Członek rzeczywisty Internationales Sachsensymposion, Bruksela. http://www.sachsensymposion.org

4. Członek AG Römische Kaiserzeit im Barbaricum, Schleswig, https://independent.academia.edu/AGR%C3%B6mischeKaiserzeitimBarbaricum

5. Członek Societas Humboldtiana Polonorum, Kraków. http://www.humboldt.org.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE