Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Spis obronionych prac magisterskich w ZAŚ

Tytuły prac magisterskich obronionych w Zakładzie Archeologii Środowiska (a od 2009 w Zakładzie Bioarcheologii) IAUW w latach 1992 - 2013

1992

Maciej Rajewski, Hodowla i łowiectwo w okresie wpływów rzymskich na podstawie zwierzęcych szczątków kostnych z Maćkówki, woj. przemyskie. 

1993

Anna Gręzak, Konsumpcja mięsa na zamku w Pucku w okresie od schyłku XV do końca XVIII wieku na podstawie szczątków zwierzęcych. 

1994

Beata Kurach, Konsumpcja mięsa i hodowla zwierząt we wczesnośredniowiecznym kompleksie osadniczym w Podebłociu, woj. siedleckie.

1995 

Adam Miłkowski, Opracowanie szczątków zwierzęcych z III w. p.n.e. - XI w. n.e. z grodziska w Szurpiłach. 

1997

Elżbieta Fedorowicz, Pozyskiwanie i użytkowanie zwierząt futerkowych w okresie wpływów rzymskich na terenie Polski. 
Beata Młynik, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Grodziska, woj. siedleckie. 

1998

Benita Krecińska, Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Czersku na podstawie analizy szczątków zwierzęcych ze stanowiska I. 
Magdalena Kruszewska, Koń w polskim średniowieczu - studium archeozoologiczne. 
Beata Laprus – Madej, Podstawy chowu i hodowli ssaków w neolicie na terenie ziem Polski. 
Maciej Parzyszek, Stosunek człowieka do bobra w pradziejach i średniowieczu na podstawie źródeł archeozoologicznych i pisanych. 

1999

Maria Agnieszka Bajkowska, Koń w kulturze przeworskiej. 
Jolanta Ciołek, Zwierzęta jeleniowate w życiu średniowiecznych ludzi na terenie ziem polskich. 
Agata - Anna Dąbrowska, Zwierzęta jako źródło mięsa i surowca kościanego w Chełmie (stanowisko 19A). 
Anna Grażyna Kaczorowska, Pochówki końskie w okresie neolitu, epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Odry i Wisły. (+ Aneks - Karty katalogowe
Zuzanna Rosińska – Waś, Pochówki bydlęce na ziemiach Polski w neolicie. 
Joanna Szczecińska, Łyżwy i płozy kościane we wczesnośredniowiecznej Polsce. 
Kamilla Waszczuk, Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznego stanowiska Bielsk Podlaski, ulica Zamkowa, województwo podlaskie. 
Katarzyna Zajkowska, Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z grobów końskich ze stanowiska 1 w Paprotkach Kolonii, gm. Miłki, pow. Giżycko, woj. warmińsko - mazurskie. 

2000

Marta Gauza, Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Horodyszczu. 
Marek Grzeszczuk, Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska w Krasnymstawie. 
Bożena Gwiazdowska – Nowak, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznej osady w Czermnie Kolonii, woj. lubelskie, stanowisko nr 3. 
Joanna Łabędzka, Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Biskupin 2a tzw. "kraal" kultury iwieńskiej. 
Justyna Regulska, Łowiectwo i wykorzystanie zwierząt z rodziny jeleniowatych w epoce neolitu na ziemiach Polski. 
Sylwia Szulc, Szczątki ssaków ze stanowisk jaskiniowych górnego i schyłkowego paleolitu jury Krakowsko - Częstochowskiej. 

2001

Jacek Gubernat, Szczątki zwierzęce ze stanowiska nr 1 w Niedźwiedziówce (gm. Stegna). 
Urszula Iwaszczuk, Analiza szczątków zwierzęcych ze stanowiska w Szestnie "Czarny Las", gm. Mrągowo. 
Ewa Jurkowska, Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Kaczycach. 
Maciej Rembarz, Materiał faunistyczny ze stanowiska nr 144 - Chełm. 
 
2002
Katarzyna Anc, Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska 1 w Grzybianach, woj. dolnośląskie, działka 16 R.
Aleksandra Rogalska, Pochówki końskie z cmentarzyska w Wyszemborku na Pojezierzu Mrągowskim.
Magdalena Taberska, Szczątki zwierzęce ze stanowiska X w Ząbiu, gm. Olsztynek, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie.
Michał Tomczuk, Wykorzystanie zwierząt futerkowych w średniowieczu.
Piotr Wróbel, Szczątki zwierzęce z neolitycznego stanowiska w Kicharach Nowych, gm. Dwikozy.

2003

Miron Bogacki, Sokolnictwo na terenach ziem Polski od wczesnego średniowiecza do nowożytności (IX-XVIII wiek).
Magdalena Deszczanka, Zwierzęta w Górnym Egipcie w świetle różnych typów źródeł.
Joanna Kalisz, Pochówki zwierzęce na cmentarzysku w Masłomęczu, stanowisko 15.
Monika Karnowska, Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska Chhim (Liban), sezon 2002.
Magdalena Rutkowska, Pożywienie mięsne żołnierzy rzymskich stacjonujących na posterunku Kazackaja na Półwyspie Krymskim.

 

2004

Dominik Pytlak, Analiza archeozoologiczna zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska Aldorf „Am Friedhof” (sezon badań 1995).

Joanna Kaczyńska, Szczątki kostne ze stanowiska kultury łużyckiej w Grzybianach w województwie dolnośląskim, działka 16P.

Maciej Gągała, Szczątki zwierzęce z osady otwrtej kultury łużyckiej w Grzybianach, Działki 16S, T, U i 17 P.

 

2005

Maciej Puszczyński, Tur w średniowieczu na ziemiach polskich.

Maria Stecewicz, Analiza archeozoologiczna zwierzęcych szczątków kostnych z Chełma lubelskiego (ul. Czarnieckiego 8, stanowisko 144 oraz ul. Krzywa 37, stanowisko 160).

Ewa Małkowska, Szczątki zwierzęce z grodu stożkowatego w Pełczyskach, gm. Złota Pińczowska, woj. świętokrzyskie.

 

2006

Katarzyna Tenno, Próba zrekonstruowania zasad hodowli na podstawie zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska przy ulicy Lubelskiej 5-7 w Chełmie Lubelskim.

Katarzyna Chormańska, Szczatki zwierzęce z osady otwrtej kultury łużyckiej w Grzybiakach, działka 17R.

 

2007

Artur Kur, Analiza archeozoologiczna zwierzęcych szczątków kostnych z osiedla kultury łużyckiej w Grzybiakach koło Legnicy, Stanowisko: Grzybiany 1, Działki: 17S, 17T.

Anna Woźniak, Pokonsumpcyjne szczątki kostne ssaków ze stanowiska Szczepanki 8 na mazurach.

Małgorzata Włodarczyk, Próba zrekonstruowania zasad hodowli oraz konsumpcji mięsa na podstawie zwierzęcych szczątków kostnych ze wschodniej części stanowiska nr 144 przy ulicy I Pułku Szwoleżerów 1 w Chełmie.

Bartosz Kuziak, Szczątki zwierzęce z cmentarzyska w Modle, na tle materiałów z innych cmentarzysk strefy wschodniej kultury przeworskiej.

Piotr Sobczak, Zwierzęce szczątki kostne z osady obronnej kultury łużyckiej ze stanowiska 6. w Grodnie, woj. kujawsko-pomorskie.

 

2008

Maria Matuszewska, Początki hodowli kury domowej (Gallus gallus domestica) na terenie ziem polskich na podstawie źródeł archeozoologicznych.

Sylwia Wysocka, Hodowla i łowiectwo ptaków w średniowieczu na ziemiach polskich.

Marta Gzyra, Analiza materiału osteologicznego z obiektów lateńskich, wczesnorzymskich i późnorzymskich ze stanowiska Pełczyńska, gmina Złota.

Barbara Dobkowska, Zwierzęce szczątki kostne z wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej stanowisko III w Chlebni, woj. mazowieckie.

 

2009

Ewelina Drwięga, szczątki zwierzęce z Pałacu Saskiego w Warszawie.

Magdalena Gałus, Konsumpcja mięsa i hodowla zwierząt we wczesnośredniowiecznej osadzie w Truszkach Zalesiu woj. podlaskie.

Katarzyna Hryniewicka, Rola psa w kulturze przeworskiej.

 

2010

Aleksandra Nedwidek, Analiza szczątków kostnych zwierząt z wczesnośredniowiecznej osady nr 3 w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie.

Zuzanna Sośnierz, Analiza zwierzęcych szczątków kostnych pozyskanych z wczesnośredniowiecznej osady – stanowisko nr 144 w Chełmie (ul. I Pułku Szwoleżerów 1).

Dorota Dobrzyńska, Pokonsumpcyjne szczątki kostne ssaków ze stanowiska Szczepanki 8 na Mazurach.

 

2011

Olga Sabala, Pochówki zwierzęce z cmentarzyska i osady w Pełczyskach, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie.

Michał Kulik, Zwierzęce szczątki kostne z Jeziorka, stan. I, Gm. Ryn, woj. warmińsko-mazurskie.

 

2012

Marta Mejzer, Przedstawienia zwierząt na cesarskich antoninianach.

Anna Guzowska, Łowiectwo w okresie wczesnego średniowiecza na obszarze wschodnich ziem Polski.

 

2013

Dorota Iwanow, Analiza zwierzęcych szczątków kostnych pozyskanych podczas sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie szesnastowiecznego założenia zamkowego we wsi Waniewo.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę