Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Bibliografia - Marcin Rudnicki

1. Badania powierzchniowe z wykrywaczem metali. Nowa dziedzina badań w polskiej archeologii, Barbaricum 3, Warszawa 1994, 149-162 (wraz z M. Trzecieckim).

 

2. Łebki Wielkie, gm. Ojrzeń, woj. Ciechanów [znalezisko], Wiadomości Numizmatyczne, R. XXXIX, 1995, z. 3-4, 163-164 (wraz z B. Paszkiewiczem).

 

3. The Celtic Settlement at Pełczyska near Złota, [w:] Z. Woźniak (red.) Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseebebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków 1996, 243-256.

 

4. Mokracz, gm. Grochowice, woj. piotrkowskie. Rzekomy skarb monet rzymskich, Wiadomości Numizmatyczne, R. XL, 1997, z. 3-4, 195-196 (wraz z M. Trzecieckim).

 

5. Nowe znaleziska importów rzymskich z terenów północnego Mazowsza, Wiadomości Archeologiczne LIII (1993-1994)/2, 1997, 131-132.

 

6. Monety z badań archeologicznych prowadzonych na skarpie zamkowej w 1997 roku, Kronika Zamkowa 2/38, Warszawa 1999, 108-115.

 

7. Ostrogi z Pełczysk, pow. pińczowski. Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich, Światowit 4 (45), fasc. B, 2002, 145-157, tab. 11-12 (wraz z B. Kontnym).

 

8. Brakteaty krzyżackie z grodziska w Bezławkach (przyczynek do znajomości systemów osadniczych w Państwie Zakonnym, Światowit 4 (45), fasc. B, 2002, s. 165-172, tab. 17 (wraz z T. Nowakiewiczem).

 

9. Celtic coin finds from a settlement of the La Tène period at Pełczyska, Wiadomości Numizmatyczne 47/1 (Polish Numismatic News  7), Warszawa 2003, 1-24.

 

10. Schyłek osadnictwa celtyckiego w zachodniej Małopolsce. Problem interpretacji sytuacji kulturowej w III fazie grupy tynieckiej, Východoslovenský pravek 7, Nitra 2005, 195-197.

 

11. Prandocin, gm. Słomniki, pow. Kraków [znalezisko], Wiadomości Numizmatyczne, R. XLIX, 2005, z. 2 (180), 226-227.

 

12. A Late La Tène inhumation grave from Pełczyska: Comments on cultural situation in the upland area of Little Poland (with  analysis of  anatomical remains by Karol Piasecki), [w:] H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.), Celts on the margin. Studies in European cultural interaction VIIth cent. BC – I cent. AD. dedicated to Zenon Woźniak, Kraków 2005, 195-206.

 

13. Starożytności pełczyskie. Zaskakujące wyniki badań archeologicznych w Pełczyskach, gm. Złota, [w:] Miejsca szczególne w archeologii zachodniomałopolskich wyżyn lessowych (materiały z konferencji), Działoszyce 2005, s. 25-49.

 

14. Złota moneta celtycka z osady w Pełczyskach, woj. świętokrzyskie. Monumenta Studia Gothica IV, Europa Barbarica, Lublin 2005, 391-404.

 

15. Zagadka rzymskiej ostrogi nitowanej z Pełczysk, pow. pińczowski, [w:] A. Bursche, R. Ciołek (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Warszawa 2006, 63-78 (wraz z B. Kontnym).

 

16. Importy rzymskie z Pełczysk, [w:] E. Droberjar, O. Chvojka (red.), Archeologie Barbarù 2006. Sborník príspevkù z II. protohistorické konference. Ceské Budejovice, 21.–24.11.2006, Archeologické Výzkumy v Jizních Cechach, Supplementum 3/I, Ceské Budejovice 2007, 93-112.

 

17. Graves of the Corded Ware Culture at the multicultural site 6 in Pełczyska, district of Pińczów, Sprawozdania Archeologiczne 59, 2007, 219-266 (wraz z P. Włodarczakiem).

 

18. Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Kleinpolen während der späten Latènezeit und zu Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit, [w:] V. Salac, J. Bemmann (red.), Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Krivoklátu 4.–8.12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod, 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Praha-Bonn 2009, 289-330.

 

19. Miniatura tarczy z Pełczysk - mały przedmiot, wielkie sprawy, [w:] B. Kaim (red.), Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 29-40 (wraz z B. Kontnym).

 

20. Celtic coins found at site 2 in Modlniczka, dist. Cracow, Sprawozdania Archeologiczne 61, 2009, 273-295 (wraz z M. Byrską-Fudali i M. M. Przybyłą).

 

21. Nowe znaleziska monet celtyckich z oppidów Staré Hradisko i Trísov, Numismaticky Sbornik 23, 2008 (2009), 7-18.

 

22. New Avar Finds from the Western Part of Lesser Poland, Acta Archaeologica Carpathica XLIV, 2009, 233-249.


23. Mennica celtycka pod Kaliszem = Celtic mint near Kalisz, Wiadomości Numizmatyczne, R. LIII, 2009, z.2 (188), 103-145 - POBIERZ


24. Moneta celtycka z Kalisza-Piwonic a początki dziejów mennictwa na ziemiach Polski, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa 2010, 13-22 (wraz z L. Ziąbką) - POBIERZ

 

25. Fibula żelazna z Wesółek, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa 2010, 23.

 

26. Lustro z Zadowic, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa 2010, 24.

 

27. Fibule z Wesółek, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa 2010, 43-44.

 

28. Graves of the Bell Beaker culture at Pełczyska, site 6, Pińczów district, Sprawozdania Archeologiczne 62, 2010, 353-372 (wraz z P. Włodarczakiem).

 

29. Nieznana moneta celtyckich Bojów z Grójca (część miasta Konina) = The unknown coin of Celtic Boii from Grójec (part of Konin), Wiadomości Numizmatyczne, R. LV, 2011, z. 1-2 (191-192), 99-132.

 

30. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory of Central Poland, Acta Archaeologica Carpathica 46, 2011, 117-143 (wraz z S. Miłkiem).

 

31. Finds and Context of Şimleul Silvaniei Type Bracelets North of the Carpathians and the Sudety, [w:] S. Berecki (red.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011, Bibliotheca Mvsei Marisiensis, Seria Archaeologica V, Târgu Mureş 2012, 461-492.

 

32. Stater muszlowy typu krakowskiego, [w:] J. Bodzek, E. Korczyńska (red.), 100 rarytasów numizmatycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2012, 26.

 

33. Nummi Lugiorum - statery typu krakowskiego = Nummi Lugiorum - staters of the Cracovian type, Wiadomości Numizmatyczne, R. LVI, 2012, z. 1, 1-96.

 

34. Kujawskie znaleziska monet antycznych. Nowe źródła do dziejów pieniądza na ziemiach Polski w starożytności, Biuletyn Numizmatyczny, 2012, z. 4, 241-258 (wraz z A. Dymowskim).

 

35. Pieniądz celtycki na Śląsku, [w:] W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, Poznań 2012, 33-68.

 

36. Nowa Cerekwia, Polen, [w:] A. Preinfalk, P. C. Ramsl, O. H. Urban (red.), Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 73, 2012, 1390 (wraz z M. Bednarkiem).

 

37. Pełczyska, Polen, [w:] A. Preinfalk, P. C. Ramsl, O. H. Urban (red.), Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 73, 2012, 1462.

 

38. Stater celtycki znaleziony w Masłowie = Celtic stater found in Masłów, Wiadomości Numizmatyczne, R. LVI, 2012, z. 2 (194), 163-192.

 

39. Skarb złotych monet celtyckich z Gorzowa nad Przemszą = A hoard of Celtic gold coins from Gorzów on the Przemsza river, Wiadomości Numizmatyczne, R. LVII, 2013, z. 1-2 (195-196), 1-91.
Opracowania popularyzatorskie:Celtowie nad Nidą, Teraz – Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 5, Kielce 2004.

 

Celtowie, Gazeta Biskupińska, 1 (77), 18.09.2004.

 

Celtowie, Gazeta Biskupińska, 2 (78), 19.09.2004.

 

Celtowie na Nidą, Gazeta Biskupińska, 5 (81), 22.09.2004.

 

Celtowie na ziemiach polskich, Gazeta Biskupińska, 8 (84), 25.09.2004.

 

Archeologiczny skarbiec Ponidzia, 7 Źródeł. Rocznik społeczno – kulturalny powiatu Pińczowskiego 10, Pińczów 2005, 163 – 170.

 

Wielkie odkrycia w małych Pełczyskach, Teraz – Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 9 (33), Kielce wrzesień 2006 , 7 – 8.

 

Tajemnice wzgórza umarłych, Teraz – Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 11, Kielce listopad 2008, 14-16.

 

Wielkie sprawy w małych Pełczyskach, Powiat Jędrzejowski nr 46, lipiec 2011, 5

 

Wielkie sprawy w małych Pełczyskach,Powiat Włoszczowski nr 39, lipiec 2011, 4

 

Pełczyska 2012 - badania archeologiczne pod patronatem Lafarge Gips, Nida Info. Magazyn pracowników Lafarge Gips. sp. z o. o., nr 3/2012, 12-13.

 

Inspiracja i konsultacja licznych materiałów prasowych poświęconych sensacyjnym odkryciom archeologicznym w Nowej Cerekwi: Skarby Celtów przyciągają poszukiwaczy (Gazeta Opolska – The Times), Opolska ziemia kryje skarby (Nowa Trybuna Opolska, wtorek 12.08.2008, s. 2), Gal Zdobywca (Wprost nr 42 z 19.10.2008, 84-85), itp…

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę